Asociácia

rozlišovacia stránka

Asociácia (lat. associatio – spojenie) môže byť:

 • všeobecne:
  • združovanie; spájanie
  • združenie; spojenie
  • spoločný výskyt predmetov (v prírode)
 • v ekonomike a práve:
 • v sociológii:
  • proces zoskupovania ľudí do sociálnych subjektov a jeho výsledok, pozri asociácia (zoskupovanie)
  • organizácia vymedzená súborom pravidiel a noriem, ktoré riadia jej činnosť na dosiahnutie určitého cieľa (napr. kultúrna, profesionálna asociácia)
 • v štatistike: závislosť kvalitatívnych štatistických znakov, pozri asociácia (štatistika)
 • v astronómii:
 • v chémii: spojenie niekoľkých opačne nabitých iónov do elektricky neutrálneho celku (asociácia iónov) alebo dvoch i viacerých rovnakých molekúl do väčšieho celku (asociácia molekúl), opak disociácie, pozri asociácia (chémia)
 • v botanike a ekológii: súbor rastlinných spoločenstiev s určitým floristickým zložením, rovnakým stanovišťom a rovnakou stavbou (aj ako základná fytocenologická jednotka), synonymum rastlinná asociácia, pozri asociácia (botanika)
 • v psychológii a filozofii: mimovoľné združovanie prvkov psychiky, medzi ktorými bola predchádzajúcim aktom mysle vytvorená súvislosť, pozri asociácia (psychológia)
 • v lekárstve: dočasné spoje v mozgovej kôre ako fyziologický základ zapamätania a vybavovania, pozri asociácia (mozog)
 • v literatúre: v básnictve voľné združovanie predstáv do básnického obrazu, pozri asociácia (literatúra)
 • v informatike: pozri asociácia (objektovo orientované programovanie)

Pozri aj

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.