Asociácia

rozlišovacia stránka

Asociácia (lat. associatio – spojenie) môže byť:

 • všeobecne:
  • združovanie; spájanie
  • združenie; spojenie
  • spoločný výskyt predmetov (v prírode)
 • v ekonomike a práve:
 • v sociológii:
  • proces zoskupovania ľudí do sociálnych subjektov a jeho výsledok, pozri asociácia (zoskupovanie)
  • organizácia vymedzená súborom pravidiel a noriem, ktoré riadia jej činnosť na dosiahnutie určitého cieľa (napr. kultúrna, profesionálna asociácia)
 • v štatistike: závislosť kvalitatívnych štatistických znakov, pozri asociácia (štatistika)
 • v astronómii:
 • v chémii: spojenie niekoľkých opačne nabitých iónov do elektricky neutrálneho celku (asociácia iónov) alebo dvoch i viacerých rovnakých molekúl do väčšieho celku (asociácia molekúl), opak disociácie, pozri asociácia (chémia)
 • v botanike a ekológii: súbor rastlinných spoločenstiev s určitým floristickým zložením, rovnakým stanovišťom a rovnakou stavbou (aj ako základná fytocenologická jednotka), synonymum rastlinná asociácia, pozri asociácia (botanika)
 • v psychológii a filozofii: mimovoľné združovanie prvkov psychiky, medzi ktorými bola predchádzajúcim aktom mysle vytvorená súvislosť, pozri asociácia (psychológia)
 • v lekárstve: dočasné spoje v mozgovej kôre ako fyziologický základ zapamätania a vybavovania, pozri asociácia (mozog)
 • v literatúre: v básnictve voľné združovanie predstáv do básnického obrazu, pozri asociácia (literatúra)
 • v informatike: pozri asociácia (objektovo orientované programovanie)

Pozri aj Upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.