Autorita (sociológia)

Autorita (z lat.) je uznaná alebo uznávaná schopnosť osoby, spoločnosti alebo inštitúcie pôsobiť na druhého s cieľom niečo dosiahnuť; autorita predpokladá slobodný súhlas toho, kto ju uznáva.

Autorita výslovne rešpektuje slobodu (na rozdiel od moci alebo nátlaku, ktorý ju buď obmedzuje, alebo neguje). Autorita sa opiera buď o danú skutočnosť (že ten, kto sa vyznačuje autoritou, je umeleckým kritikom, vedcom, lekárom atď.), o dosiahnuté postavenie (učenca, učiteľa, mudrca atď.), alebo o úrad (kňaza, policajta, administrativneho pracovníka atď.).

Zdroj autority sa chápe podľa toho, aké významové útvary intervenujú v priebehu úvah o autorite, napr. v kresťanstve, kde ako ústredný intervenujúci významový útvar akejkoľvek úvahy vystupuje predstava alebo pojem Boha, sa zdroj autority odvodzuje od Boha.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.