Basketbal

kolektívny loptový šport

Basketbal je kolektívny loptový šport, v ktorom sa dva tímy s piatimi hráčmi na ihrisku snažia získať čo najviac bodov vhadzovaním lopty do obruče basketbalového koša. Slovo basketbal sa skladá z dvoch anglických slovíčok: basket (kôš) a ball (lopta). Basketbal vymyslel kanadský stredoškolský učiteľ telesnej výchovy James Naismith, ako bezpečnejšiu alternatívu k futbalu, ktorú je navyše možné hrať vo vnútri počas zimných mesiacov. Pravidlá nového športu zverejnil 21. decembra 1891.

Hráči basketbalu
Basketbalové ihrisko (FIBA: horná polovica)

Dosiahnutie koša a jeho hodnota upraviť

Kôš sa dosiahne, keď živá lopta padne do koša zhora a zostane v ňom, alebo ním prepadne. Lopta je v koši, ak je akákoľvek jej časť v priestore obruče a pod úrovňou

Kôš sa započítava družstvu útočiacemu na kôš, do ktorého lopta padla nasledovne:

 • Kôš z trestného hodu sa počíta za 1 bod.
 • Kôš z dvojbodového územia sa počíta za 2 body.
 • Kôš z trojbodového územia sa počíta za 3 body.
 • Ak sa lopty pri poslednom alebo jedinom trestnom hode, po jej odraze od obruče, dovolene dotkne útočiaci alebo brániaci hráč a lopta padne do koša, kôš sa počíta za 2 body.

Ak hráč zaznamená kôš z hry do vlastného koša náhodou, kôš sa počíta za 2 body a zapíše sa kapitánovi súpera na hracej ploche. Ak hráč dosiahne kôš z hry do vlastného koša úmyselne, dopúšťa sa priestupku a kôš sa nezapočíta. Ak hráč vhodí loptu do koša zospodu a lopta celá preletí obručou, dopúšťa sa priestupku.

Osobná chyba upraviť

Osobná chyba je chyba hráča, ktorá je spôsobená nedovoleným dotykom so súperom bez ohľadu na to, či je lopta živá alebo mŕtva. Hráč nesmie súpera držať, blokovať, sácať, prerážať, podrážať, ani mu brániť v pohybe vystretou rukou, pažou, lakťom, ramenom, bokom, nohou, kolenom alebo chodidlom, ani ohýbať telo do abnormálnej polohy (mimo jeho valec), ani nesmie hrať hrubo alebo násilne.

Ak sa dopustí chyby na hráča, ktorý nehádže na kôš, v hre bude pokračovať družstvo, ktoré sa neprevinilo, vhadzovaním z miesta najbližšieho k miestu porušenia pravidiel, ak nemá 5 chyb družstvo. Ak družstvo, ktoré sa previnilo a na svojom konte 5 chýb, v tom prípade nasledujú trestné hody.

Ak sa dopustí chyby na hráča, ktorý hádže na kôš, tomuto hráčovi sa prizná nasledovný počet trestných hodov :

 • Ak je hod na kôš z hry úspešný, kôš platí a priznáva sa jeden (1) trestný hod.
 • Ak je hod na kôš z hry z dvojbodového územia neúspešný, priznávajú sa dva (2) trestné hody.
 • Ak je hod na kôš z hry z trojbodového územia neúspešný, priznávajú sa tri (3) trestné hody.
 • Ak ide o chybu na hráča súčasne alebo tesne pred tým, ako zaznie signál hodín hry oznamujúci koniec štvrtiny alebo predĺženia alebo signál zariadenia na meranie 24 sekúnd a lopta je ešte v ruke (rukách) hráča a hod na kôš z hry je úspešný, kôš neplatí. Hráčovi sa priznajú dva (2) alebo (3) trestné hody.

Päť (Šesť v NBA) chýb hráča upraviť

Ak sa hráč dopustí piatich (5) (šiestich (6) v NBA) chýb, osobných a/alebo technických, musí byť o tejto skutočnosti oboznámený prvým rozhodcom, a okamžite opustiť stretnutie. Musí byť vystriedaný do tridsať (30) sekúnd. Chyba hráča, ktorý sa predtým dopustil svojej piatej chyby, sa považuje za chybu neaktívneho hráča a udelí sa trénerovi a do zápisu sa uvedie 'B'. Družstvo je v situácii, keď sa každá chyba trestá trestnými hodmi, ak sa dopustilo štyroch (4) chýb v štvrtine. Všetky chyby družstva, ku ktorým došlo počas prestávky stretnutia sa považujú za súčasť tej štvrtiny alebo predĺženia, ktoré nasleduje po prestávke stretnutia. Všetky chyby družstva, ktorých sa družstvo dopustí v ľubovoľnom predĺžení,sa považujú za chyby udelené vo štvrtej štvrtine.

Ak je družstvo v situácii, keď sa každá chyba trestá trestnými hodmi, všetky nasledujúce osobné chyby, ktorých sa dopustil hráč družstva na hráča súpera, ktorý nehádzal na kôš, budú potrestané miesto vhadzovaním dvomi (2) trestnými hodmi. Ak sa chyby dopustí hráč družstva majúceho živú loptu pod kontrolou, alebo ak má toto družstvo nárok loptu, chyba sa trestá priznaním lopty na vhadzovanie pre súpera.

Obojstranná chyba upraviť

Obojstranná chyba vznikne vtedy, keď sa dvaja súperi vzájomne dopustia chyby spôsobenej dotykom v približne rovnakom čase. Každému hráčovi, ktorý sa previnil, sa zapíše osobná chyba. Nepriznajú sa žiadne trestné hody.

V stretnutí sa pokračuje:

 • Ak sa v približne rovnakom čase dosiahol platný kôš z hry alebo posledný alebo jediný trestný hod, loptu dostane k dispozícii na vhadzovanie spoza koncovej čiary družstvo, ktoré nedosiahlo kôš.
 • Vhadzovaním z miesta najbližšom k porušeniu pravidiel družstvom, ktoré malo loptu pod kontrolou alebo malo na ňu právo v čase, keď nastala obojstranná chyba.
 • Ak žiadne družstvo nemalo loptu pod kontrolou, ani nemalo na ňu právo, nastáva situácia vedúca k rozskoku.

Nešportová chyba upraviť

Nešportová chyba je osobná chyba, ktorej sa dopustil dotykom hráč, a ktorá, podľa rozhodnutia rozhodcu, nebola oprávneným pokusom hrať priamo loptou v duchu a rámci pravidiel.

Pri rozhodovaní, či ide o nešportovú chybu, rozhodca musí brať do úvahy nasledujúce princípy:

 • Ak hráč nemá snahu hrať loptou a nastane dotyk, ide o nešportovú chybu.
 • Ak, v snahe hrať loptou, sa hráč dopustí nadmerného dotyku (veľká chyba), potom sa dotyk posudzuje ako nešportový.
 • Ak brániaci hráč v snahe zabrániť rýchlemu protiútoku a medzi útočiacim hráčom a súperovým košom nie je žiaden ďalší brániaci hráč, spôsobí dotyk s útočiacim hráčom zboku alebo zozadu, tento dotyk sa posúdi ako nešportový.
 • Ak sa hráč dopustí chyby pri oprávnenej snahe hrať loptou (normálna hra), nie je to nešportová chyba.

Hráčovi, ktorý bol chybou znevýhodnený, sa prizná trestný hod (trestné hody), po ktorom nasleduje:

 • Vhadzovanie na predĺženej stredovej čiare, oproti zapisovateľskému stolíku.
 • Na začiatku prvej štvrtiny rozskok v stredovom kruhu.

Počet trestných hodov sa priznáva takto:

 • Ak ide o chybu na hráča, ktorý nehádže na kôš: dva (2) trestné hody.
 • Ak ide o chybu na hráča, ktorý hádže na kôš: kôš, ak bol dosiahnutý, sa uzná a navyše sa prizná jeden (1) trestný hod.
 • Ak ide o chybu na hráča ktorý hádže neúspešne na kôš: priznajú sa dva (2) alebo tri (3) trestné hody.

Hráč bude vylúčený zo stretnutia, ak sa dopustí dvoch (2) nešportových chýb. Ak je hráč vylúčený zo stretnutia po dvoch nešportových chybách, trest sa vykoná len za druhú nešportovú chybu a nebude udelený ďalší trest za vylúčenie.

Technická chyba upraviť

Technická chyba hráča je chyba hráča, ktorá nie je spôsobená dotykom, ale správaním, najmä:

 • Nevšímať si upozornenia rozhodcov.
 • Nezdvorilo sa dotýkať rozhodcov, komisára, rozhodcov pri stolíku alebo osôb sediacich v území lavičky družstva.
 • Nezdvorilo oslovovať rozhodcov, komisára, rozhodcov pri stolíku alebo súperov.
 • Hovoriť alebo gestikulovať spôsobom, ktorý je urážlivý alebo poburuje divákov.
 • Dráždiť súpera alebo mu prekážať v rozhľade mávaním rúk v blízkosti jeho očí.
 • Nadmerne používať lakte (bez kontaktu).
 • Zdržiavať priebeh stretnutia zrážaním lopty po dosiahnutí koša alebo bránením vhadzovaniu lopty zo zázemia.
 • Padať v snahe získať neoprávnene chybu.
 • Pevne uchopiť a zavesiť sa na plnou váhou na obruč, okrem prípadu, keď hráč po zasúvaní do koša na chvíľu pevne uchopí obruč, alebo, podľa rozhodnutia rozhodcu sa hráč pokúša zabrániť zraneniu seba samého alebo iného hráča.
 • Zrážanie hodu na kôš alebo bránenie hodu na kôš brániacim hráčom pri poslednom alebo jedinom trestnom hode. Útočiacemu družstvu sa prizná jeden (1) bod a navyše sa udelí brániacemu hráčovi technická chyba s príslušným trestom.

Technická chyba trénerov, asistentov trénerov, náhradníkov vylúčeného hráča alebo osôb sprevádzajúcich družstvo je chyba spôsobená nezdvorilou komunikáciou alebo dotýkaním sa rozhodcov, komisára, pomocných rozhodcov alebo súperov, alebo porušenie pravidiel procedurálnej alebo administratívnej povahy.

Tréner družstva bude vylúčený zo stretnutia ak :

 • Je potrestaný dvomi (2) technickými chybami („C“) za svoje nešportové správanie.
 • Je potrestaný tromi (3) technickými chybami načítanými za nešportové správanie lavičky (asistent trénera, náhradníci, vylúčený hráč a doprevádzajúce osoby) alebo ako kombinácia troch (3) technických chýb, z ktorých jedna bola udelená priamo osobe trénera („C“).

Ak je tréner vylúčený zo stretnutia, bude potrestaná len posledná technická chyba a nebude udelený žiaden ďalší trest za vylúčenie.

Ak je technická chyba udelená:

 • Hráčovi, zapíše sa mu ako chyba hráča a počíta sa do chýb družstva.
 • Trénerovi („C“), asistentovi trénera („B“), náhradníkovi („B“) alebo osobe sprevádzajúcej družstvo („B“), zapíše sa trénerovi a nepočíta sa do chýb družstva.

Súperovi sa priznajú dva (2) trestné hody, po ktorých nasleduje:

 • Vhadzovanie na predĺženej stredovej čiare, oproti zapisovateľskému stolíku.
 • Na začiatku prvej štvrtiny rozskok v stredovom kruhu.

Diskvalifikačná chyba upraviť

Hrubé nešportové správanie hráča, náhradníka, trénera, asistenta trénera alebo osoby sprevádzajúcej družstvo je diskvalifikačná chyba. Vylúčeného trénera vo funkcii nahradí asistent trénera uvedený v zápise o stretnutí. Ak asistent nie je v zápise o stretnutí uvedený, trénera nahradí kapitán.

Kedykoľvek je vinník vylúčený podľa príslušného článku týchto pravidiel, musí odísť a ostať v šatni družstva počas celého stretnutia, alebo, ak si želá, môže opustiť budovu.

Trestný hod (trestné hody) sa priznajú:

 • Ak išlo o chybu, ktorá nebola spôsobená dotykom, ktorémukoľvek súperovi.
 • Ak išlo o chybu, ktorá bola spôsobená dotykom, hráčovi, ktorý bol chybou znevýhodnený.

Po nich nasleduje:

 • Vhadzovanie na predĺženej stredovej čiare, oproti zapisovateľskému stolíku.
 • Na začiatku prvej štvrtiny rozskok v stredovom kruhu. Počet trestných hodov je nasledujúci:
 • Ak ide o chybu na hráča, ktorý nehádže na kôš alebo ak ide o technickú chybu: dva (2) trestné hody.
 • Ak ide o chybu na hráča, ktorý hádže na kôš: kôš, ak bol dosiahnutý, sa uzná a navyše sa prizná jeden (1) trestný hod.
 • Ak ide o chybu na hráča ktorý hádže neúspešne na kôš: priznajú sa dva (2) alebo tri (3) trestné hody.

Hráč v zázemí – lopta v zázemí upraviť

Hráč je v zázemí, ak sa akákoľvek časť jeho tela dotýka podlahy alebo predmetu iného ako hráča na, nad alebo za hraničnou čiarou. Lopta je v zázemí, ak sa dotýka:

 • Hráča, alebo akejkoľvek osoby v zázemí.
 • Podlahy, alebo akéhokoľvek predmetu na, nad alebo za hraničnou čiarou.
 • Konštrukcie na upevnenie dosiek, zadnej plochy dosky alebo akéhokoľvek predmetu nad hracou plochou.

Lopta sa dostane do zázemia vinou posledného hráča, ktorý sa jej dotkol alebo ktorého sa dotkla lopta pred tým, než sa dostala do zázemia, a to dokonca aj vtedy, keď sa dostane do zázemia tak, že sa ako posledného dotkne niečoho iného než hráča. Ak sa lopta dostane do zázemia tak, že sa dotkne hráča, ktorý je na alebo za hraničnou čiarou, alebo sa jej tento hráč dotkne, loptu do zázemia zahral uvedený hráč. Ak sa hráč (hráči) dostane (dostanú) do zázemia alebo do svojej zadnej polovice počas držanej lopty, nastáva situácia vedúca k rozskoku.

Dribling upraviť

Dribling začína vtedy, keď hráč, ktorý získal živú loptu pod kontrolu na ihrisku, ju hádže, odráža, kotúľa alebo loptou dribluje na podlahe a opäť sa jej dotkne skôr, než sa lopta dotkne iného hráča.

Dribling je ukončený v tom okamihu, keď sa hráč dotkne lopty oboma rukami súčasne, alebo keď si nechá loptu spočinúť na jednej alebo oboch rukách. Počas driblingu hráč môže loptu vyhodiť do vzduchu za predpokladu, že sa lopta dotkne podlahy alebo iného hráča pred tým, ako sa jej hráč, ktorý ju vyhodil, dotkne znovu rukou. Počet krokov hráča, keď lopta nie je v dotyku s jeho rukou, je neobmedzený. Hráč, ktorý náhodne stratí a znovu získa kontrolu nad živou loptou na ihrisku, je považovaný za hráča, ktorému lopta neúmyselne vypadla z rúk.

Nasledujúce situácie nie sú dribling:

 • Opakované hody na kôš z hry.
 • Neúmyselné vypadnutie lopty z rúk na začiatku alebo konci driblingu.
 • Pokusy získať loptu pod kontrolu "vypichnutím" z blízkosti iných hráčov.
 • "Vypichnutie" lopty spod kontroly iného hráča.
 • Zrazenie prihrávky a získanie lopty pod kontrolu.
 • Prehadzovanie lopty z ruky do ruky s tým, že lopta spočinie na ruke (rukách) skôr, než sa dotkne podlahy, za predpokladu, že sa neporuší pravidlo o krokoch

Hráč nesmie začať druhý dribling po tom, čo ukončil prvý dribling, okrem prípadu, že medzi dvomi driblingami stratil kontrolu nad živou loptou na ihrisku v dôsledku:

 • Hodu na kôš z hry.
 • Dotyku lopty súperom.
 • Prihrávky alebo neúmyselného vypadnutia lopty z rúk po ktorom sa lopta dotkla iného hráča, alebo sa jej dotkol iný hráč.

Kroky upraviť

Kroky sú nedovolený pohyb jednou alebo obidvomi nohami ľubovoľným smerom, keď hráč, ktorý drží živú loptu na ihrisku, poruší obmedzenia uvedené v tomto článku. Obrátka je dovolený pohyb, keď hráč, držiaci živú loptu na ihrisku, vykročí raz alebo viackrát v ľubovoľnom smere tou istou nohou, zatiaľ čo druhá noha, zvaná obrátková noha, zostáva na jednom mieste v styku s podlahou

Výber obrátkovej nohy hráča, ktorý chytil živú loptu na ihrisku:

 • Ak stojí obidvomi nohami na podlahe:

V okamihu, ako zdvihne jednu nohu, druhá noha sa stáva obrátkovou.

 • Ak je v pohybe alebo dribluje:

Ak sa jedna noha dotýka podlahy, táto noha sa stáva obrátkovou. Ak sa žiadna noha nedotýka podlahy a hráč dopadne súčasne na obidve nohy, v okamihu, ako pohne jednou nohou, druhá sa stáva obrátkovou. Ak sa žiadna noha nedotýka podlahy a hráč dopadne na jednu nohu, táto noha sa stáva obrátkovou. Ak sa hráč z tejto nohy odrazí, dopadne na obidve nohy súčasne a zastaví, potom žiadna noha nie je obrátková.

Pohyb s loptou hráča po výbere obrátkovej nohy, majúc pod kontrolou živú loptu na ihrisku:

 • Ak stojí a má obidve nohy na podlahe:

Na začiatku driblingu sa obrátková noha nesmie zdvihnúť skôr, ako lopta opustí ruku (ruky). Pri prihrávke alebo hode na kôš z hry sa hráč môže odraziť z obrátkovej nohy, ale žiadna noha sa nesmie opätovne dotknúť podlahy pred tým, ako lopta opustí jeho ruku (ruky).

 • Ak sa pohybuje alebo dribluje:

Na začiatku driblingu sa obrátková noha nesmie zdvihnúť skôr, ako lopta opustí ruku (ruky). Pri prihrávke alebo hode na kôš z hry sa hráč môže odraziť z obrátkovej nohy, dopadnúť na jednu nohu alebo obidve nohy súčasne, ale potom sa žiadna noha nesmie opäť dotknúť podlahy pred tým, ako lopta opustí jeho ruku (ruky).

 • Ak sa zastavil, keď žiadna noha nie je obrátková:

Na začiatku driblingu nesmie zdvihnúť žiadnu nohu skôr, ako lopta opustí ruku (ruky). Pri prihrávke alebo hode na kôš z hry môže zdvihnúť jednu alebo obidve nohy, ale nesmú sa opäť dotknúť podlahy skôr, ako lopta opustí ruku (ruky).

Hráč, ktorý padol, leží alebo sedí na podlahe:

 • Hráč môže, držiac loptu, padnúť na podlahu a šmýkať sa po nej, alebo ležiac alebo sediac na podlahe získať loptu pod kontrolu.
 • Priestupok nastáva, ak sa potom hráč kotúľa alebo sa pokúša vstať, držiac loptu.

Tri sekundy upraviť

Hráč nesmie zostať dlhšie než tri (3) po sebe idúce sekundy v súperovom vymedzenom území, pokiaľ má jeho družstvo živú loptu pod kontrolou v prednej polovici ihriska a sú spustené hodiny hry. Dlhšie sa zdržiavať vo vymedzenom území môže hráč, ktorý:

 • Snaží sa opustiť vymedzené územie.
 • Je vo vymedzenom území, keď buď on alebo jeho spoluhráč hádže na kôš a lopta opúšťa alebo práve opustila ruku (ruky) hráča pri hode na kôš z hry.

Osem sekúnd upraviť

Ak hráč získa pod kontrolu živú loptu vo svojej zadnej polovici ihriska, jeho družstvo musí do ôsmich (8) sekúnd dostať loptu do svojej prednej polovice ihriska. Obdobie osem (8) sekúnd sa nenastaví na nové, ale sa pokračuje v starom, ak družstvo, ktoré malo loptu pod kontrolou, ju dostane na vhadzovanie v zadnej polovici ihriska v dôsledku:

 • Lopta sa dostala do zázemia.
 • Zranil sa hráč toho istého družstva.
 • Nastala situácia vedúca k rozskoku.
 • Nastala obojstranná chyba.
 • Zrušili sa rovnaké tresty pre obidve družstvá.

Dvadsať štyri sekúnd upraviť

Keď hráč získa na ihrisku živú loptu pod kontrolu, jeho družstvo sa musí do dvadsať štyri (24) sekúnd pokúsiť o hod na kôš z hry. Pre platný pokus o hod na kôš z hry do dvadsať štyri (24) sekúnd:

 • Lopta musí opustiť ruku (ruky) hráča pred tým, ako zaznenie signál zariadenia na meranie 24 sekúnd a
 • Po opustení ruky (rúk) hráča sa lopta musí dotknúť obruče alebo padnúť do koša.

Ak sa pokus o hod na kôš z hry uskutoční pri konci obdobia 24-sekúnd a signál zaznie kým je lopta vo vzduchu:

 • Ak lopta padne do koša, priestupok nenastal, signál sa neberie do úvahy a body sa započítajú.
 • Ak sa lopta dotkne obruče, ale nepadne do koša, priestupok nenastal, signál sa neberie do úvahy a v stretnutí sa pokračuje.
 • Ak sa lopta dotkne dosky (nie obruče) alebo minie obruč, nastáva priestupok, okrem prípadu, že súper okamžite jasne získa loptu pod kontrolu. V tomto prípade sa signál neberie do úvahy a v stretnutí sa pokračuje.

Základne princípy bránenia upraviť

Princíp valca definuje priestor v zdanlivom valci obsadený hráčom na podlahe. Súčasťou valca je priestor nad hráčom. Valec je ohraničený:

 • spredu dlaňami rúk,
 • zozadu zadnou časťou bedier a
 • zboku vonkajším okrajom paží a nôh.

Ruky a paže môžu byť pred trupom vystreté nie ďalej ako je poloha chodidiel, pričom paže môžu byť v lakťoch ohnuté a predlaktia a ruky vztýčené. Vzdialenosť chodidiel je úmerná výške.

Princíp vertikality Počas stretnutia má každý hráč právo zaujať postavenie (valec) na ktoromkoľvek mieste ihriska neobsadenom súperom. Tento princíp chráni miesto na ihrisku, na ktorom stojí, a vzdušný priestor nad ním, ak kolmo vyskočí vo svojom valci. Len čo hráč opustí svoje vertikálne postavenie (valec) a dôjde k telesnému dotyku so súperom, ktorý zaujal svoje vertikálne postavenie (valec), za dotyk je zodpovedný hráč, ktorý opustil svoje vertikálne postavenie (valec). Obranca nesmie byť potrestaný za to, že kolmo vyskočí (vo svojom valci), alebo ak má ruky a paže vystreté nad sebou vo svojom valci. Útočiaci hráč, nachádzajúci sa na podlahe alebo vo vzduchu pri výskoku, sa nesmie dotknúť brániaceho hráča stojaceho v dovolenom obrannom postavení:

 • Pomocou rúk si vytvoriť ďalší priestor (odtlačenie).
 • Roztiahnutím nôh alebo paží spôsobiť dotyk počas hodu na kôš z hry alebo bezprostredne po ňom.

Dovolené obranné postavenie Brániaci hráč zaujal počiatočné dovolené obranné postavenie, ak:

 • Je obrátený k súperovi tvárou a
 • Obidve chodidlá má na podlahe.

K dovolenému obrannému postaveniu patrí navyše aj vertikálny priestor nad hráčom (valec) od podlahy k stropu. Môže teda zdvihnúť paže a ruky nad hlavu alebo kolmo vyskočiť, ale musia zostať vo zvislej polohe vnútri pomysleného valca.

Bránenie hráča, ktorý má loptu pod kontrolou Pri bránení hráča, ktorý má loptu pod kontrolou (drží ju alebo dribluje), sa prvky času a priestoru neberú do úvahy. Hráč s loptou musí očakávať, že ho budú brániť, a preto musí byť pripravený zastaviť sa alebo zmeniť smer, ak súper zaujme počiatočne dovolené obranné postavenie pred ním, a to dokonca aj vtedy, keď sa tak stane v zlomku sekundy. Brániaci hráč musí zaujať počiatočné dovolené obranné postavenie bez toho, aby pred tým, ako ho zaujme, spôsobil dotyk. Len čo brániaci hráč zaujal počiatočné dovolené obranné postavenie, môže sa pri bránení súpera pohybovať, ale nesmie vysunúť ruky, ramená, boky alebo nohy a tak dotykom zabrániť driblujúcemu hráčovi, aby ho obišiel. Pri posudzovaní situácie "blokovanie/prerážanie" hráča s loptou, sa rozhodca riadi nasledujúcimi zásadami:

 • Brániaci hráč musí zaujať počiatočné dovolené obranné postavenie tvárou k hráčovi s loptou a musí mať obidve chodidlá na podlahe.
 • Pri udržiavaní počiatočného dovoleného obranného postavenia brániaci hráč môže zostať stáť, kolmo vyskočiť, alebo sa môže pohybovať do strany alebo dozadu.
 • Ak sa hráč v snahe udržiavať počiatočné dovolené obranné postavenie pohybuje, môže na okamih jednu alebo obe chodidlá zodvihnúť, ak tento pohyb je do strany alebo dozadu, ale nie dopredu k hráčovi s loptou.
 • Ak dôjde k dotyku s trupom, potom sa brániaci hráč považuje za hráča, ktorý bol na mieste dotyku prvý.
 • Obranca stojaci v dovolenom obrannom postavení sa môže vo svojom valci otočiť, ak tým tlmí náraz alebo bráni zraneniu.

Ak sú splnené hore uvedené podmienky, potom sa chyby dopustil hráč s loptou.

Bránenie hráča, ktorý nemá loptu pod kontrolou Hráč, ktorý nemá loptu pod kontrolou, má právo sa voľne pohybovať po ihrisku a zaujať akékoľvek miesto neobsadené iným hráčom. Pri bránení hráča, ktorý nemá loptu pod kontrolou, sa berú do úvahy prvky času a vzdialenosti. To znamená, že brániaci hráč nemôže zaujať postavenie priveľmi blízko a/alebo priveľmi rýchlo do cesty pohybujúcemu sa súperovi tak, že tento nemá dostatok času alebo vzdialenosti na zastavenie alebo zmenu smeru. Vzdialenosť je úmerná rýchlosti súpera, nikdy nie menej ako jeden (1) a nikdy nie viac ako dva (2) normálne kroky. Ak brániaci hráč pri zaujímaní svojho počiatočného dovoleného obranného postavenia neberie do úvahy prvky času a vzdialenosti, je zodpovedný za prípadný dotyk so súperom. Ak brániaci hráč už zaujal počiatočné dovolené obranné postavenie, môže sa pri bránení súpera pohybovať. Nemôže dotykom roztiahnutých alebo vychýlených paží, ramien, bokov, alebo nôh do súperovej cesty brániť súperovi prejsť okolo neho. Môže sa obrátiť alebo dať pred seba v blízkosti svojho tela ruku (ruky), v priestore svojho valca, a tak predísť zraneniu.

Hráč, ktorý je vo vzduchu Hráč, ktorý vyskočil do vzduchu z niektorého miesta na ihrisku, má právo dopadnúť späť na to isté miesto. Má právo dopadnúť na iné miesto na ihrisku za predpokladu, že miesto dopadu a priama cesta medzi miestom odrazu a miestom dopadu nie je v momente výskoku obsadená súperom (súpermi). Ak hráč vyskočil a dopadol a jeho moment zotrvačnosti spôsobil dotyk so súperom, ktorý za miestom dopadu zaujal dovolené obranné postavenie, potom za dotyk je zodpovedný skáčuci hráč. Súper nesmie vstúpiť do cesty hráčovi po tom, ako tento hráč vyskočil do vzduchu. Pohyb pod hráča, ktorý je vo vzduchu a tým spôsobený dotyk, je obyčajne nešportová chyba a v určitých prípadoch môže byť diskvalifikujúcou chybou.

Clonenie: dovolené a nedovolené Clona je pokusom hráča zabrániť alebo sťažiť dosiahnuť zamýšľané miesto na ihrisku súperovi, ktorý nemá loptu.

K dovolenému cloneniu dochádza vtedy, keď hráč cloniaci súpera:

 • V okamihu dotyku nehybne stojí (vo vnútri valca).
 • V okamihu dotyku má obidve chodidlá na podlahe.

K nedovolenému cloneniu dochádza vtedy, keď hráč cloniaci súpera:

 • V okamihu dotyku sa pohyboval.
 • Pri stavaní clony mimo zorného poľa nehybne stojaceho súpera nedodržal dostatočnú vzdialenosť a nastal dotyk.
 • Nerešpektoval prvky času a vzdialenosti pri clonení súpera v pohybe a nastal dotyk.

Ak je clona postavená v zornom poli stojaceho súpera (spredu alebo zboku), cloniaci hráč môže postaviť clonu pri ňom tak blízko, ako si želá, za predpokladu, že nedôjde k dotyku. Ak je clona postavená mimo zorného poľa stojaceho súpera, cloniaci hráč musí umožniť súperovi urobiť jeden (1) normálny krok ku clone bez dotyku. Ak súper je v pohybe, platia prvky času a vzdialenosti. Cloniaci hráč musí nechať súperovi dostatok miesta, aby sa clonený hráč mohol zastavením alebo zmenou smeru vyhnúť clone. Požadovaná vzdialenosť nie je nikdy menej ako jeden (1) a nikdy viac ako dva (2) normálne kroky. Dovolene clonený hráč je zodpovedný za akýkoľvek dotyk s cloniacim hráčom.

Prerážanie Prerážanie je taký nedovolený osobný dotyk hráča s loptou alebo bez nej, že nastane strkanie alebo pohyb do trupu súpera.

Blokovanie Blokovanie je nedovolený osobný dotyk, ktorý obmedzuje pohyb súpera s loptou alebo bez lopty. Hráč, ktorý sa pokúša cloniť, sa dopustí chyby – blokuje, ak dôjde k dotyku, keď je v pohybe a súper buď nehybne stojí, alebo od neho ustupuje. Ak hráč nesleduje loptu, je obrátený tvárou k súperovi a mení svoje postavenie podľa pohybu súpera, potom je tento hráč primárne zodpovedný za akýkoľvek dotyk, ktorý nastane, ak však nepôsobia iné faktory. Výraz "ak nepôsobia iné faktory" znamená úmyselné strkanie, prerážanie alebo držanie hráčom, ktorý je clonený. Pri zaujatí postavenia na podlahe sa hráčovi dovoľuje roztiahnuť pažu (paže) alebo lakeť (lakte) mimo jeho valca, ale musí ich stiahnuť do svojho valca, keď sa súper pokúša prejsť okolo. Ak paža (paže) alebo lakeť (lakte) hráča sú mimo jeho valca a dôjde k dotyku, ide o blokovanie alebo držanie.

Dotýkanie sa súpera rukou (rukami) a/alebo pažou (pažami) Rozhodcovia musia rozhodnúť, či hráč, ktorý spôsobil dotyk, získal nešportovú výhodu. Ak dotyk spôsobený hráčom akýmkoľvek spôsobom obmedzuje voľnosť pohybu súpera, potom je tento dotyk chybou. K nedovolenému používaniu ruky (rúk) alebo roztiahnutej paže (paží) dochádza vtedy, keď brániaci hráč v obrannom postavení položí ruku (ruky) na súpera s loptou alebo bez lopty, nechá ju (ich) na ňom spočinutú a spomalí tak jeho pohyb. Opakovaný dotyk alebo "pichnutie" súpera s loptou alebo bez lopty môže spôsobiť stupňovanie hrubosti, a preto je chybou.

Útočiaci hráč s loptou sa dopustí chyby, ak:

 • „Hákuje“ alebo drží ruku alebo lakeť okolo brániaceho hráča, čím získal nešportovú výhodu.
 • „Odstrčí“ brániaceho hráča a tým mu zabráni hrať loptou alebo sa snažiť ňou hrať alebo odstrčením chce získať viac priestoru medzi

sebou a brániacim hráčom.

 • Používa vysunutú ruku alebo pažu počas driblingu, aby zabránil obrancovi získať loptu pod kontrolu.

Útočiaci hráč bez lopty sa dopúšťa chyby, ak „odstrkuje“ s cieľom:

 • Uvoľniť sa a získať loptu.
 • Zabrániť obrancovi hrať alebo pokúšať sa hrať loptou.
 • Vytvoriť viac priestoru medzi sebou a obrancom.

Hra v postavení podkošového hráča Pre hru v postavení podkošového hráča platí princíp vertikality. Útočiaci hráč v postavení podkošového hráča i brániaci hráč, ktorý ho bráni, musia rešpektovať vzájomné vertikálne práva (valec). Ak útočiaci alebo brániaci hráč v postavení podkošového hráča ramenom alebo bokom vytláča svojho súpera z jeho postavenia, alebo súperovi bráni vo voľnosti pohybu roztiahnutými lakťami, pažami, kolenami alebo inou časťou tela, dopúšťa sa chyby.

Nedovolené bránenie zozadu Nedovolené bránenie zozadu je osobný dotyk so súperom, ktorý spôsobí zozadu obranca nachádzajúci sa za súperom. Skutočnosť, že sa obranca pokúša hrať loptou, ho neoprávňuje na osobný dotyk so súperom zozadu.

Držanie je nedovolený osobný dotyk so súperom, ktorý obmedzuje voľnosť jeho pohybu. Môže ísť o dotyk (držanie) s ktoroukoľvek časťou tela.

Strkanie je neodvolený osobný dotyk s ľubovoľnou časťou tela, pri ktorom hráč násilne pohybuje alebo sa pokúša pohybovať súperom, ktorý má alebo nemá loptu pod kontrolou.

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Basketbal

Externé odkazy upraviť