Bazilika a kláštor svätého Juraja

Bazilika a kláštor svätého Juraja je románsky súbor sakrálnych stavieb tvoriaci východnú stranu Jiřského námestia na Pražskom hrade.

Priečelie Baziliky sv. Jiří

Dejiny upraviť

Kostol bol založený začiatkom 10. storočia českým kniežaťom Vratislavom I. V roku 973 bol pri ňom založený prvý kláštor v Čechách - ženský benediktínsky kláštor, ktorého predstavenou sa stala jeho zakladateľka, sestra kniežaťa Boleslava II. Mlada.

Mnohé z významných predstavených kláštora, opátok, boli príslušníčky panovníckeho rodu Přemyslovcov - Anežka Přemyslovna, Kunhuta Přemyslovna - ďalšie pochádzali z popredných šľachtických rodov. Pri kláštore pôsobilo významné skriptórium; vzniklo tu množstvo vynikajúcich iluminovaných rukopisov.

Pri založení kláštora bol pôvodný Vratislavov kostol rozšírený a predĺžený. Po požiari v roku 1142 bol prestavaný vo vyspelom románskom slohu, boli pristavané dve veže a západný chór. Po polovici 14. storočia bol kláštor aj kostol upravený parlerovskou hutou. Posledná veľká prestavba kláštora sa uskutočnila v rokoch 1657 - 1680. Nariadením Jozefa II. bol kláštor v roku 1782 zrušený a jeho priestory boli využívané ako kasárne a väzenie.

V rokoch 1962 - 1972 bol kláštor, stojaci na príkrom severnom svahu hradčanského ostrohu, staticky zaistený proti posuvu terénu a adaptovaný pre účely zbierok českého umenia pražskej Národnej galérie od gotiky po barok.

Opis upraviť

Najstaršou dochovanou súčasťou kláštora je kaplnka svätej Anny, pôvodne kláštorná kaplnka Panny Márie, priliehajúca k východnému ambitu. Pochádza z 10. storočia, neskôr bola stavebne upravovaná (v 2. polovici 14. storočia v gotickom slohu, po roku 1673 v ranobarokovom štýle). Kaplnka slúžila ako domáca kaplnka konventu a pohrebisko opátok. Tu je pochovaná aj zakladateľka kláštora.

 
Interiér Baziliky sv. Juraja

Bazilika svätého Juraja je vo svojej dnešnej podobe výsledkom jednak rozsiahlej puristickej prestavby z rokov 1897 - 1907, jednak súdobých úprav, najmä obnovenia pôvodnej farebnosti západného priečelia a postupnej reštaurácie chrámového mobiliáru. Archeologický prieskum, uskutočnený v rokoch 1958 - 1960, priniesol množstvo cenných poznatkov počínajúc odkrytím najstaršieho muriva Vratislavovho kostolíka zo začiatku 10. storočia až po nálezy pohrebísk prvých českých přemyslovských kniežat. V murive strednej lode sa zachovali zvyšky pôvodného západného chóru. V čele chrámu sa nachádzajú náhrobky přemyslovských kniežat - maľovaná tumba Vratislava I. z 15. storočia a náhrobok Boleslava II. s kovanou barokovou mrežou.

Po dvojramennom schodisku vedúcom na chór sa návštevník dostane k východnej krypte, v ktorej bola od roku 1659 hrobka opátok kláštora.

Kaplnka sv. Ľudmily bola v 14. storočí upravená pre uloženie ostatkov tejto českej svätice, ktoré boli do kostola prenesené už v roku 925. Tu je pochovaná v tumbe, diele parlerovskej huty z obdobia okolo roku 1380. Pred náhrobok bol v roku 1858 postavený pseudogotický oltár. Na triumfálnom oblúku sa nachádzajú neskorogotické postavy svätcov. V južnej bočnej lodi sú osadené náhrobníky opátok zo 16. - 18. storočia; v južnej apside zvyšky románskych nástenných malieb.

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého bola vystavaná v rokoch 1718 - 1722 pri južnej stene baziliky. Vnútorné vybavenie kaplnky aj výmaľba pripomínajú tohto svätca - na východnej stene oltár s vyobrazením svätca od V. V. Reinera, kupola zdobená freskou Apoteóza svätca od rovnakého autora.

Z Jiřskej ulice je na mieste staršieho vchodu do baziliky umiestnený nový renesančný portál s reliéfom zápasu svätého Juraja s drakom.

Iné projekty upraviť

Zdroje upraviť

  • Zd. Buříval, Staletá Praha, Sborník Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody, Orbis, Praha, 1965
  • J. Burian, J. Svoboda, Pražský hrad, Olympia, Praha, 1976