Burel je v prírode sa vyskytujúca mangánová ruda (oxid manganičitý - MnO2) vo forme minerálu pyroluzit.

Umelý burel sa vyrába oxidáciou alkalických roztokov mangánatých solí, tepelným rozkladom uhličitanu mangánatého za prítomnosti kyslíka:

2 MnCO3 + O2 → 2 MnO2 + 2 CO2

Burel je hnedá (až čierna) práškovitá látka nerozpustná vo vode a v zriedených kyselinách. Je to silné oxidačné činidlo. Chemicky pripravený je zvyčajne hydratovaný MnO2 . nH2O, ktorý je reaktívnejší ako bezvodý. Tento možno pripraviť reakciou disiričitanu didraselného s manganistanom draselným. Jeden z produktov je aj hydratovaná forma burelu.

Používa sa:

Burel ako taký toxický nie je, no pri požití, alebo vdychovaní sa v tele vplyvom vnútrotelových tekutín rozloží, čím uvoľní toxický mangán.[1]

Referencie upraviť

  1. Babcan, Khun, Sevc: Toxicita ťažkých kovov.