Cenová elasticita dopytu

Cenová elasticita dopytu alebo cenová pružnosť dopytu je elasticita dopytu, pri ktorej je faktorom dopytu cena. Meria sa pomocou koeficientu cenovej elasticity (pružnosti) dopytu, čo je vzájomný pomer (alebo absolútna hodnota vzájomného pomeru) relatívnej (čiže percentuálnej) infinitezimálnej/neobmedzenej zmeny dopytovaného množstva a relatívnej infinitezimálnej zmeny ceny statku.

Pri väčšine tovarov je cenová elasticita dopytu záporná, pretože s rastúcou cenou klesá dopyt a naopak. Pre analytické účely sa preto vo vyššie uvedenej definícii používa absolútna hodnota, aby sa dosiahol ako výsledok kladné číslo.

Štandardný vzorecUpraviť

Koeficient cenovej elasticity dopytu je podľa vyššie uvedenej definície (P je cena, Q je množstvo):
 

Zjednodušenie pre diskrétne veličinyUpraviť

Percentuálnu zmenu množstva je možné zapísať
 
kde   vyjadruje pôvodne skúmané množstvo a   vyjadruje objem množstva po zmene ceny.

Podobne sa odvodí percentuálna zmena ceny
 

Koeficient cenovej elasticity dopytu sa označuje   a je to pomer už uvedených percentuálnych zmien. Úpravami dospejeme na tvar
 

Druhy podľa veľkostiUpraviť

Cenovú elasticitu dopytu rozlišujeme aj podľa veľkosti koeficientu. Tieto vlastnosti sú zhrnuté v nasledovnej tabuľke, kde pod   sa chápe už absolútna hodnota koeficientu:

Hodnota Druh
  dokonale neelastický dopyt
  málo elastický dopyt
  jednotkovo elastický dopyt
  elastický dopyt
  dokonale elastický dopyt

PríkladUpraviť

Firma X vyrába ekologické produkty z recyklovaných materiálov. Dopyt po jej produktoch opisuje funkcia  . Vypočítajte cenovú elasticitu dopytu pre  
Údaje dosadíme do rovnice pre cenovú elasticitu dopytu v diferenciálnom tvare:
 
Koeficient elasticity je menší ako 1, teda hovoríme o málo elastickom dopyte.