Chemický sediment

Chemický sediment je sediment, na ktorého vzniku majú primárny podiel chemické reakcie (zrážanie, redoxné reakcie), prípadne fyzikálno-chemické procesy (vyparovanie).

Medzi najčastejšie chemické sedimenty patria evapority, tvorené sadrovcom, anhydridom či barytom. Sú to väčšinou soli, ktoré sa usádzali v plytkých vysychajúcich lagúnach alebo jazerách. Medzi ďalšie chemické sedimenty sú zaraďované rôzne silicity, ktoré vznikajú vyluhovaním a opätovným vyzrážaním oxidu kremičitého v iných sedimentoch. Patria sem i niektoré typy karbonátov (vápencov a dolomitov), z nich hlavne travertíny, a potom karbonáty, ktoré asociovali s evaporitmi.