Cut-off time

Cut-off time je čas, do ktorého banka prijíma alebo preberá platobné príkazy, ktoré sa realizujú so splatnosťou v ten istý deň. Cut-off time je určený presnou hodinou, ako hranicou pre príjem príkazov. Po tomto čase sú prijaté platobné príkazy realizované so splatnosťou nasledujúci deň.

Cut-off time sa môže líšiť pre tuzemský a zahraničný platobný styk. Pri cezhraničných platbách môže byť rozdielny pre príjem platieb zo zahraničia a odosielanie platieb do zahraničia.