Cyrill a Method : katolícke noviny pre cirkev, dom a školu

Cyrill a Method : katolícke noviny pre cirkev, dom a školu bol slovenský náboženský týždenník. Od 1. júla 1855 do 30. novembra toho istého roku redigoval Cyrill a Method s podtitulom Katolícke noviny Andrej Radlinský, keď tento tlačový orgán aj zanikol.

Titulný list novín Cyrill a Method.

Po viac ako ročnom prerušení začal vychádzať po zlúčení s Katolíckymi novinami znovu v Hattalovej „opravenej slovenčine“ (čiže dnešnej slovenčine) roku 1857 pod názvom: Cyrill a Method s podnázvom Katolícke noviny pre cirkev, dom a školu v Budíne, od 5. IX. 1862 časopis vychádzal v Skalici, v rokoch 1869 – 1870 v Bratislave.

Boli to konfesionálne noviny vyznačujúce sa miernym propagovaním slovenského národného hnutia a veľkou ústupčivosťou k vysokej cirkevnej hierarchii. Zastávali neraz nepružné, konzervatívne, ba aj reakčné stanovisko, ktoré bolo v priamom protiklade so životnými záujmami slovenského ľudu. Preto ani Cyrill a Method v rokoch 1855 – 1858 nemá veľkú publicitu a stál bokom od pokrokového krídla slovenského nacionálneho pohybu.

Význam Cyrilla a Methoda vzrástol v rokoch 1857-61, keď hlásal nielen hospodárske a kultúrne, ale aj politické požiadavky Slovákov, pretože úradné Slovenské noviny tak robiť nemohli. Popularite Radlinského časopisu poslúžila v podstatnej miere jeho pedagogická príloha Priateľ školy a literatúry. Tu sa písalo tiež o politických požiadavkách - napr. o potrebe zostavenia národného memoranda, založenia Matice slovenskej, našich gymnázií atď. Cyrill a Method s prílohou podstatne urýchlil národnozjednocovacie slovenské hnutie a pričinili sa o víťazstvo spisovnej slovenčiny nad staroslovenčinou. Okrem Radlinského sa o tieto zmierujúce tendencie koncom bachovského absolutizmu pričinil aj Karol Kuzmány, Daniel Lichard i Janko Kalinčiak.

Periodicita

upraviť

* Cyrill a Method : Čili katolický Časopis pro Církev a Školu

* Cyrill a Method : Katolický časopis pre Církev a Školu

  • redaktor M. Chrástek, Juraj Slota
  • tlačil F. Machold v B. Bystrici
  • ročník 1852, 1853, 1854, 1855, 1856 - koncom r. 1856 časopis v B. Bystrici zanikol a pomenovanie Cyrill a Method prijali Radlinského Katolícke noviny, ktoré sa r. 1857 vydávali pod názvom Cyril a Metod, Katolícke Noviny pre Cirkev, Dom a Školu

* Cyrill a Method : Katolícke noviny pre Cirkev, Dom a Školu

  • redaktor a vydavateľ Andrej Radlinský, hl. spolupracovník Viktor Sasinek, Levoslav Boček
  • tlačil Martin Bagó v Budapešti, Fr. X. Škarnycla synovia v Skalici, Mayer v Bratislave, Ž. Winter v Trnave
  • ročník 1857 - 1870

Noviny v elektronickej podobe

upraviť
 • Cyrill a Method. In: Bibliografia slovenských novín a časopisov do roku 1918. Štátna vedecká knižnica v Košiciach. Martin : Matica slovenská, 1958.