Devízový kurz je menový kurz pre bezhotovostné konverzie.

Rozlišujeme nákupný (ask) a predajný (bid) devízový kurz. Bezhotovostné konverzie mien (devízové konverzie) vykonávajú podľa zákona o platobných službách platobné finančné inštitúcie, medzi ktoré patria banky a iní účastníci trhu s platným povolením. Devízový kurz vzniká vzájomným pôsobením ponuky a dopytu po danej mene účastníkmi menového trhu.