Diachrónia

Diachrónia (gr.) je časová rozdielnosť, postupnosť; časový vývin, ktorým niečo dospelo k svojmu súčasnému stavu, časový vývin pri skúmaní javov, sledovanie, pozorovanie, skúmanie javov v časovom vývine, opak: synchrónia.

Jazyková diachróniaUpraviť

Jazyková diachrónia je časová vývinová postupnosť jazykovej sústavy a jej prvkov. Pomenovanie jazyková diachrónia sa značne kryje s významom pomenovania jazyková história. Pojem história sa však chápe v užšom a širšom zmysle. Pod históriou v užšom zmysle rozumieme to vývinové obdobie spoločnosti a jazyka, z ktorého sú zachované písané pamiatky o spoločnosti a jej jazyku. Potom staršie vývinové obdobie spoločnosti a jazyka, z ktorého niet písaných pamiatok, je predhistorické obdobie. Podľa toho členíme jazykovú diachróniu na:

  • historickú diachróniu
  • predhistorickú diachróniu

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť