Dopravca (angl. carrier) je podľa STN 018500 fyzická alebo právnická osoba prevádzkujúca dopravu pre cudziu alebo vlastnú potrebu. Podobne ustanovuje Zákon o cestnej doprave (č. 56/2012 Z.z.), že dopravca je na účely tohto zákona ... prevádzkovateľ cestnej dopravy odo dňa právoplatnosti dopravnej licencie, koncesie alebo iného oprávnenia, ktoré ho oprávňuje na poskytovanie dopravných služieb verejnosti na základe prepravnej zmluvy, a to v osobnej doprave na základe zmluvy o preprave osôb a v nákladnej doprave na základe zmluvy o preprave nákladu. Podobný (ale užší) je termín dopravný podnik, ktorý je v STN 018500 definovaný ako právnická alebo fyzická osoba zaoberajúca sa prevažne prevádzkovaním dopravy ako samostatnou činnosťou. Úplne odlišný je termín prepravca, ktorý sa často nesprávne používa ako synonymum termínu dopravca.

Dopravca uzatvára s prepravcom prepravnú zmluvu, v ktorej sa zaväzuje zabezpečiť prepravu v dohodnutej lehote a cene na dohodnuté miesto.

Zdroje upraviť

  • Zákon o cestnej doprave - č. 56/2012 Z. z. - Konsolidované znenie [online]. 31.1.2012, [cit. 2012-07-06]. Dostupné online.
  • POLIAK, Miloš a ďalší. Správne označovanie zmluvných strán v doprave. [s.l.] : Logistický monitor. Dostupné online. S. 3. Archivované 2015-09-05 z originálu.
  • Terminológia kombinovanej dopravy. Ženeva : Európska hospodárska komisia, 2001. Dostupné online. Archivované 2020-04-01 z originálu. (anglicky, nemecky, francúzsky, slovensky)