Druhotná transpozícia frazémy

Druhotná transpozícia frazémy je

  • Odvodzovanie novej frazémy z už existujúcej frazémy v jazyku, napr. Tichá voda brehy myje (prek.) – tichá voda. Porov. aj frazeologická derivácia.
  • Odvodzovanie nového významu na pozadí už existujúceho (prvotného) frazeologického významu tej istej frazémy. Porov. aj polysémia frazém (postupný typ polysémie).
Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.