Elektrický indukčný tok

(Presmerované z Elektrický tok)

Elektrický indukčný tok alebo elektrický tok alebo tok elektrickej intenzity je fyzikálna veličina, vyjadrujúca tok intenzity elektrického poľa uzavrenou plochou (Gaussovou plochou).

Značka: ΦE

Základná jednotka: N.m2.C−1

Výpočet: , kde E je vektor elektrickej intenzity, dS je element plochy so smerom normály k ploche, E.dS je skalárny súčin, integrácia prebieha cez uzavrenú plochu S.

Ak sa znázorní elektrické pole siločiarami tak, že hustota čiar zodpovedá veľkosti elektrickej intenzity, tak tok intenzity vyjadruje počet siločiar prechádzajúcich uzavrenou plochou.

Ak nie je vo vnútri uzatvorenej plochy žiadne teleso s elektrickým nábojom, tak je tok elektrickej intenzity touto plochou nulový, teda vektor elektrickej intenzity, ktorý vojde do plochy, aj z nej vystúpi. Ak sa nachádza vnútri plochy elektrický náboj, tak tok elektrickej intentizy touto plochou je úmerný veľkosti elektrického náboja, čo vyjadruje Gaussov zákon elektrostatiky.

Pozri aj upraviť