Fyzikálna veličina

Fyzikálna veličina je pojem kvantitatívne vystihujúci vlastnosť alebo stav fyzikálneho objektu (hmotného objektu alebo sústavy hmotných objektov) alebo fyzikálneho javu. Bežný pojem (napr. pojem rýchlosť) sa stáva fyzikálnou veličinou, keď sa zavedie príslušný predpis na meranie (čiže predpis na priradenie číselnej hodnoty).[1]

Fyzikálna veličina je produktom fyzikálneho skúmania. Z filozofického hľadiska je fyzikálna veličina významový útvar, ktorý je výsledkom poznania kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky fyzikálneho objektu alebo javu.

Každej fyzikálnej veličine sa priraďuje značka (symbol), ktorá sa všeobecne označuje písmenom. Napríklad fyzikálna veličina sila má symbol F.

Každej fyzikálnej veličine je priradená merná jednotka. Napríklad hertz je fyzikálna merná jednotka veličiny, ktorá je výsledkom poznania kmitočtu (frekvencie) a má priradenú značku Hz, newton je fyzikálna merná jednotka veličiny, ktorá je výsledkom poznania sily a priraďujeme jej značku N.

Fyzikálna veličina je nematematická veličina.

Delenie upraviť

Delenie 1 upraviť

  • veličina množstva (veličina kvantity, extenzívna, extenzitná) – napr. hmotnosť, dĺžka, teplo...; sú aditívne
  • stavová veličina (veličina kvality, intenzívna, intenzitná) – napr. teplota, tlak...; nie sú aditívne
  • protenzívna veličina (plynie trvalo a nedá sa spätne reprodukovať) – čas a odvodené veličiny

Delenie 2 (podľa počtu údajov potrebných na úplné určenie hodnoty) upraviť

Zoznam fyzikálnych veličín upraviť

Fyzikálna veličina Základná jednotka Označenie jednotky Skupina Vzorec pre výpočet/určený vzťah
dĺžka meter m skalár -
hmotnosť kilogram kg skalár -
čas sekunda s skalár -
termodynamická teplota kelvin K skalár -
látkové množstvo mól mol skalár  
elektrický prúd ampér A skalár  
svietivosť kandela Cd  
uhol radián rad -
priestorový uhol steradián sterad -
uhlový stupeň stupeň, minúta, sekunda ° -
frekvencia hertz Hz -
sila newton N vektor -
hustota kilogram na kubický meter    
tlak, mechanické napätie pascal Pa  
dynamická viskozita pascal sekunda   -
práca, energia, teplo joule J skalár -
výkon watt W  
elektrická kapacita farad F -
elektrický náboj coulomb C -
tepelná kapacita joule na kubický meter    
elektrické napätie volt V -
elektrický odpor ohm   -
elektrická vodivosť siemens S  
indukčnosť henry H  
magnetická indukcia tesla T -
magnetický indukčný tok weber Wb -
intenzita osvetlenia lux lx -
intenzita magnetického poľa ampér na meter   vektor -
ionizujúce žiarenie gray Gy -
aktivita becquerel Bq -
uhlová rýchlosť radián za sekundu   -
moment sily newton meter   -
svetelný tok lúmen lm -
permitivita farad na meter   -
permeabilita henry na meter    
intenzita zvuku bel B -

Jednotka fyzikálnej veličiny upraviť

Jednotka fyzikálnej veličiny je stanovená hodnota fyzikálnej veličiny určitého druhu, ktorá je základom kvantitatívneho porovnávania, napr. meter, sekunda, ampér.

Meranie fyzikálnej veličiny upraviť

Kvantitatívne porovnávanie fyzikálnej veličiny nazývame meraním fyzikálnej veličiny. Výsledkom je číselná hodnota fyzikálnej veličiny. Udáva, koľkokrát je hodnota meranej veličiny väčšia ako je hodnota zvolenej jednotky fyzikálnej veličiny (napr. mm, m, km; s, hod.; W, MW) a má vypovedaciu schopnosť, len ak uvedieme aj použitú jednotku fyzikálnej veličiny, vzhľadom na ktorú sa porovnávanie uskutočnilo.

Externé odkazy upraviť

  1. fyzikálna veličina. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6. Zväzok 4. (Eh – Gala), s. 675. ; FILIT