Elektrické napätie

fyzikálna veličina

Elektrické napätie je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje rozdiel elektrického potenciálu dvoch bodov a predstavuje energiu potrebnú na premiestnenie elektrického náboja medzi týmito dvoma bodmi v určitom elektrickom poli.

  • Značka: U
  • Základná jednotka: volt, značka V
  • Meracie prístroje: voltmeter, osciloskop
Výstražná tabuľa vysokého napätia

Zdroje elektrického napätia

Vzťah k iným veličinám upraviť

Elektrické napätie je úzko zviazané s elektrickým prúdom, ktorý vzniká pri priložení elektrického napätia na vodivé predmety v súlade s Ohmovým zákonom.

Podľa Ohmovho zákona je medzi prúdom prechádzajúcim vodičom a napätím na vodiči nasledovný vzťah:

 

Napätie (U) = Odpor(R) * Prúd(I)


Súčin jednosmerného napätia a jednosmerného prúdu je výkon:

 

Pre striedavé:

 

kde   je uhol medzi napätím a prúdom.

Ak je daná intenzita elektrického poľa   v priestore, potom elektrické napätie medzi ľubovoľnými dvoma bodmi   a   vypočítame zo vzťahu

 

čo je rovné rozdielu potenciálov v daných bodoch.