Elektrická vodivosť

fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje schopnosť vodiča viesť elektrický prúd

Elektrická vodivosť je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje schopnosť vodiča viesť elektrický prúd. Je prevrátenou hodnotou elektrického odporu

Elektromagnetizmus
Elektrina · Magnetizmus
Elektrostatika
Elektrický náboj
Coulombov zákon
Elektrické pole
Gaussov zákon
Elektrický potenciál
Magnetostatika
Ampérov zákon
Magnetické pole
Magnetický moment
Elektrodynamika
Elektrický prúd
Lorentzova sila
Elektromotorické napätie
Elektromagnetická indukcia
Faradayov zákon elmag. indukcie
Lenzov zákon
Posuvný prúd
Maxwellove rovnice
Elektromagnetické pole
Elektromagnetické žiarenie
Elektrický obvod
Elektrická vodivosť
Elektrický odpor
Elektrická kapacita
Elektrická indukčnosť
Elektrická impedancia
Elektrická rezonancia

Čím väčšia je vodivosť, tým väčší elektrický prúd prechádza vodičom pri rovnakom napätí. Dobrý vodič má vysokú hodnotu vodivosti, zlý vodič má nízku hodnotu vodivosti.

Označovanie

upraviť

Výpočet

upraviť

Elektrická vodivosť je definovaná vzťahom

 ,

kde I je elektrický prúd pretekajúci vodičom a U je elektrické napätie na koncoch vodiča.


Elektrickú vodivosť G je možné vypočítať z vlastností vodiča podľa vzťahu:

 ,

kde σ je konduktivita látky, S je obsah prierezu vodiča a l je dĺžka vodiča.

Vlastnosti

upraviť

Elektrická vodivosť je prevrátená hodnota elektrického odporu  , tzn.

 


Elektrická vodivosť sa vo všeobecnosti udáva v jednotkách siemens (značka S).