Impedancia Impulse noise (disambiguation) je zdanlivý odpor elektrotechnickej súčiastky a fázový posun napätia oproti prúdu pri prechode harmonického striedavého elektrického prúdu danej frekvencie. Podobne ako elektrický odpor charakterizuje vlastnosti prvku pre jednosmerný prúd, impedancia charakterizuje vlastnosti prvku pre striedavý prúd. Impedancia je základná vlastnosť, ktorú potrebujeme vedieť pre analýzu striedavých elektrických obvodov.

Elektromagnetizmus
Elektrina · Magnetizmus
Elektrostatika
Elektrický náboj
Coulombov zákon
Elektrické pole
Gaussov zákon
Elektrický potenciál
Magnetostatika
Ampérov zákon
Magnetické pole
Magnetický moment
Elektrodynamika
Elektrický prúd
Lorentzova sila
Elektromotorické napätie
Elektromagnetická indukcia
Faradayov zákon elmag. indukcie
Lenzov zákon
Posuvný prúd
Maxwellove rovnice
Elektromagnetické pole
Elektromagnetické žiarenie
Elektrický obvod
Elektrická vodivosť
Elektrický odpor
Elektrická kapacita
Elektrická indukčnosť
Elektrická impedancia
Elektrická rezonancia

Impedancia sa zapisuje pomocou komplexných čísiel.

Značka:

Základná jednotka: ohm, značka Ω

Ďalšie jednotky: rovnaké ako pre elektrický odpor

Výpočet: , kde R je rezistancia ( el. odpor) X je reaktancia prvku, a j je komplexná jednotka.

Polárny zápis: , kde |Z| je veľkosť modulu resp. amplitúdy a φ je fáza.

S impedanciou sa formálne počíta rovnako ako s odporom, platia tu rovnaké pravidlá pre sériové a paralelné radenie, len namiesto okamžitých hodnôt napätí a prúdov pracujeme s fázormi:

, kde U je fázor napätia a I je fázor prúdu.

Impedancia základných prvkov striedavých elektrických obvodov Upraviť

 
 

Impedancia (Z) sa v schémach obvodov môže znázorňovať ako prázdny obdlžnik t.j. Európske značenie, alebo "zubatý" drôt, Americké značenie.

Impedancia odporu:   , kde R je rezistancia tzv. ideálneho odporu (rezistora)

Impedancia cievky:   , kde L je indukčnosť tzv. ideálnej cievky (induktora) a ω je uhlová rýchlosť

Impedancia kondenzátora:  , kde C je kapacita tzv. ideálneho kondenzátora (kapacitora) a ω je uhlová rýchlosť

Impedancia závisí od frekvencie, pretože  , kde f je frekvencia.