Coulombov zákon

Coulombov zákon je fyzikálny zákon vyjadrujúci veľkosť a smer sily (tzv. Coulombova sila), ktorou pôsobí statický elektricky nabitý objekt veľmi malých rozmerov (v ideálnom prípade bod) na iný objekt veľmi malých rozmerov. Zákon je pomenovaný podľa svojho autora menom Charles Augustin de Coulomb.

Elektromagnetizmus
VFPt Solenoid correct2.svg
Elektrina · Magnetizmus
Elektrostatika
Elektrický náboj
Coulombov zákon
Elektrické pole
Gaussov zákon
Elektrický potenciál
Magnetostatika
Ampérov zákon
Magnetické pole
Magnetický moment
Elektrodynamika
Elektrický prúd
Lorentzova sila
Elektromotorické napätie
Elektromagnetická indukcia
Faradayov zákon elmag. indukcie
Lenzov zákon
Posuvný prúd
Maxwellove rovnice
Elektromagnetické pole
Elektromagnetické žiarenie
Elektrický obvod
Elektrická vodivosť
Elektrický odpor
Elektrická kapacita
Elektrická indukčnosť
Elektrická impedancia
Elektrická rezonancia

Znenie Coulombovho zákona je nasledovné:

Veľkosť sily medzi dvoma bodovými nábojmi je priamo úmerná veľkostiam súčinu nábojov a nepriamo úmerná druhej mocnine vzdialenosti medzi nimi.

Je to analógia Newtonovho tretieho zákona v mechanike a jeho zápis je jeho ekvivalentom. Elektrická sila, ktorou pôsobí jeden náboj na druhý je rovnaká ako sila, ktorou pôsobí druhý náboj na prvý.

Vektorový (t. j. úplný) zápisUpraviť

 


pričom


  vektor sily medzi dvoma bodovými nábojmi, t.j. Coulombova sila
  náboj, na ktorý sila pôsobí
  pôsobiaci náboj
  vektor vzdialenosti medzi dvoma nábojmi
  polohový vektor náboja  ,
  polohový vektor náboja  ,
  jednotkový vektor orientovaný v smere  
  permitivita vákua

Výraz   sa označuje aj ako Coulombova konštanta.

Ak je súčin Q1 a Q2 záporný, sila F je príťažlivá, ak je kladný, sila je odpudivá.

Skalárny zápisUpraviť

Ak nás nezaujíma smer, ale len veľkosť sily, zredukuje sa vyššie uvedený vzorec na: