Výkon (mechanický)

Výkon je fyzikálna veličina, ktorá udáva množstvo vykonanej práce za určitý čas. Používa sa hlavne pri porovnávaní viacerých strojov alebo spôsobov. Označujeme ho P a základnou jednotkou výkonu podľa sústavy SI je 1 watt. Ďalšími jednotkami (zastaranými) sú napríklad 1 k (kôň; 1k = 735,5 W) a potom odvodené jednotky ako napríklad kW - kilowatt.

Výkon je priamoúmerný práci, čiže čím väčšia práca, tým väčší výkon. Je nepriamo úmerný času, teda čím väčšia doba, tým menší výkon. Z toho vyplýva, že výkon od času a práce závisí.

Výkon sa dá vypočítať ako , pričom je práca v jouloch a je čas v sekundách. Fyzikálne korektný výpočet okamžitého výkonu je , čiže ako zmena energie za čas, kde nemusí byť len konaná práca, ale celková energia systému a je prvá časová derivácia.

Pozri aj

upraviť