SI

skratka pre Medzinárodnú sústavu jednotiek
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu SI pozri Si.

SI (z fr. Système International (d'Unités)) je skratka pre Medzinárodnú sústavu jednotiek.

Medzinárodná sústava jednotiek zoskupuje najpoužívanejšie fyzikálne jednotky. Medzinárodne garantuje definície jednotiek a uchovanie etalónov Medzinárodný úrad pre miery a váhy v Sèvres vo Francúzsku. Na Slovensku je to Slovenský metrologický ústav. Jednotky, ktoré je možné na Slovensku používať, vrátane jednotiek SI, sú definované Vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 173/2018 Z.z. o zákonných meracích jednotkách.[1]

Základné jednotkyUpraviť

Základných jednotiek je sedem: meter, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mól a kandela.

Základné jednotky SI
Názov Symbol Veličina Značka veličiny Definícia
meter
m
dĺžka l Meter je dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299792458 sekundy (podľa 17. CGPM, 1983).
kilogram
kg
hmotnosť m Definácia kilogramu platná od roku 2019:

Kilogram je hmotnosť, pri ktorej má Plankova konštanta vyjadrená v jednotkách J⋅s (čo je ekvivalentné kg⋅m2⋅s−1) hodnotu presne 6,626 070 15×10−34 kg⋅m2⋅s−1.

Definícia kilogramu platná do roku 2019: Kilogram sa rovná hmotnosti medzinárodného prototypu kilogramu (platino - irídiový valec), ktorý je umiestnený v Medzinárodnom úrade pre miery a váhy (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) v Paríži (podľa 1. CGPM, 1889).

Kilogram je základná jednotka SI s predponou; gram je definovaný ako odvodená jednotka rovná 1/1000 kilogramu; predpony ako mega sa pridávajú ku gramu, nie kilogramu; napr. Mg, nie Mkg.

sekunda
s
čas t Sekunda je trvanie presne 9 192 631 770 periód žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu cézia (133Cs) pri teplote 0 kelvinov (podľa 13. CGPM, 1967 – 1968).
ampér
A
elektrický prúd I Ampér je stály elektrický prúd, ktorý pri prechode dvoma priamymi rovnobežnými nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuu vo vzdialenosti 1 m od seba, vyvolá silu 2×10−7 newtonu na 1 meter dĺžky vodičov (podľa 9. CGPM, 1948). Jednotka je pomenovaná podľa Andrého Maria Ampéra (1775 – 1836).
kelvin
K
termodynamická teplota T Kelvin je 1/273,16 termodynamickej teploty trojného bodu vody (podľa 13. CGPM, 1967). Jednotka je pomenovaná podľa Williama Thomsona lorda Kelvina (1824 – 1907).
mól
mol
látkové množstvo n Mol je látkové množstvo sústavy, ktorá obsahuje práve toľko elementárnych jedincov (entít), koľko je atómov v 0,012 kg čistého uhlíka (12C) (podľa 14. CGPM, 1971). Pri udávaní látkového množstva treba elementárne častice (entity) špecifikovať; môžu to byť atómy, molekuly, ióny, elektróny, iné častice alebo bližšie určené zoskupenia častíc. Ide približne o 6,02214199×1023 entít.
kandela
cd
svietivosť I Kandela je svietivosť zdroja, ktorý v danom smere vysiela monochromatické žiarenie s frekvenciou 540×1012 hertzov, a ktorého žiarivosť v tomto smere je 1/683 wattu na steradián (podľa 16. CGPM, 1979).

Odvodené jednotkyUpraviť

Odvodené jednotky sa tvoria kombináciou základných jednotiek, kvôli dĺžke a zložitosti sa niektoré z nich označujú novým názvom. Abecedný zoznam odvodených jednotiek: coulomb, kilogram na meter kubický, meter štvorcový, meter kubický, meter za sekundu, newton, ohm, pascal, volt, watt, henry, farad, joule, weber, Ampér závit na meter, siemens, hertz, sievert

PredponyUpraviť

Predpony slúžia na vyjadrenie násobkov alebo častí základných a odvodených jednotiek.

skr. názov pôvod hodnota hodnota názov
Y yotta tal. otto = osem 1024 (10008) 1 000 000 000 000 000 000 000 000 kvadrilión
Z zetta tal. sette = sedem 1021 (10007) 1 000 000 000 000 000 000 000 triliarda
E exa gr. εξάκις, hexákis = šesťkrát 1018 (10006) 1 000 000 000 000 000 000 trilión
P peta gr. pentákis = päťkrát 1015 (10005) 1 000 000 000 000 000 biliarda
T tera gr. τέρας, téras = tetrákis = štyrikrát 1012 (10004) 1 000 000 000 000 bilión
G giga gr. γίγας, gígas = obrovský 109 (10003) 1 000 000 000 miliarda
M mega gr. μέγας, mégas = veľký 106 (10002) 1 000 000 milión
k kilo gr. χίλιοι, chílioi = tisíc 103 1 000 tisíc
h hekto gr. εκατόν, hekatón = sto 102 100 sto
da deka gr. δέκα, déka = desať 101 10 desať
100 1 jeden
d deci lat. decimus = desatina 10−1 0,1 desatina
c centi lat. centesimus = stotina 10−2 0,01 stotina
m mili lat. millesimus = tisícina 10−3 0,001 tisícina
μ mikro gr. μικρός, mikrós = malý 10−6 (1000−2) 0,000 001 milióntina
n nano gr. νάνος, nános = trpaslík 10−9 (1000−3) 0,000 000 001 miliardtina
p piko tal. piccolo = malý 10−12 (1000−4) 0,000 000 000 001 bilióntina
f femto škand. femton = pätnásť 10−15 (1000−5) 0,000 000 000 000 001 biliardtina
a atto škand. arton = osemnásť 10−18 (1000−6) 0,000 000 000 000 000 001 trilióntina
z zepto lat. septem = sedem 10−21 (1000−7) 0,000 000 000 000 000 000 001 triliardtina
y yokto lat. octo = osem 10−24 (1000−8) 0,000 000 000 000 000 000 000 001 kvadrilióntina

Vedľajšie jednotkyUpraviť

Vedľajšie jednotky sú jednotky, ktoré úplne nezapadajú do sústavy SI, ale sú povolené pre svoju všeobecnú rozšírenosť a užitočnosť: hodina, minúta, stupeň Celzia, liter...

Externé zdrojeUpraviť

ReferencieUpraviť