Slovenský metrologický ústav

Súradnice: 48°10′01″S 17°02′44″V / 48,1668793°S 17,0454976°V / 48.1668793; 17.0454976

Slovenský metrologický ústav alebo skrátene SMÚ je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.[1]

Slovenský metrologický ústav
Slovenský metrologický ústav
OdvetvieVerejná správa
ZakladateľSlovenská republika
SídloKarloveská 63, 842 55 Bratislava 4, Slovensko
PôvodSlovensko
VedenieMgr. Milan Mikula
(generálny riaditeľ)
Územný rozsahSlovensko
Priemyselmetrológia
Webwww.smu.sk

Slovenský metrologický ústav ako národná metrologická inštitúcia

a) rozpracúva koncepciu rozvoja metrológie,

b) uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti metrológie,

c) zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných metrologických organizáciách, ktorých je členom, a zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú z tohto členstva,

d) zabezpečuje medzinárodné uznávanie národného etalónu a certifikovaného referenčného materiálu,

e) navrhuje etalón na jeho vyhlásenie za národný etalón, zmenu vyhlásenia alebo na zrušenie vyhlásenia,

f) vykonáva dohľad nad rozvojom, uchovávaním a používaním národného etalónu, ktorý uchováva dezignovaná organizácia,

g) vykonáva dohľad nad plnením podmienok dezignovanou organizáciou,

h) zabezpečuje realizáciu, uchovávanie, rozvoj a medzinárodné porovnávanie národného etalónu a prenos hodnôt jednotiek na meradlo,

i) koordinuje postup schvaľovania národného etalónu,

j) certifikuje referenčný materiál,

k) schvaľuje typ určeného meradla, overuje určené meradlo, kalibruje povinne kalibrované meradlo a ostatné meradlo a vykonáva úradné meranie,

l) poveruje autorizovanú osobu na vykonanie činnosti podľa § 20 ods. 8,

m) preveruje spôsobilosť fyzickej osoby v oblasti metrológie vykonaním skúšky,

n) vydáva fyzickej osobe doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie, predlžuje platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie vykonaním skúšky alebo absolvovaním školenia a vedie zoznam vydaných dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorý obsahuje najmenej číslo vydaného dokladu, dátum vydania dokladu a platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie,

o) zasiela úradu rozhodnutie o schválení typu podľa § 21 až 24 do 30 dní od jeho vydania,

p) zasiela úradu zoznam vydaných dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie a kópie dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie do piatich pracovných dní od ich vydania,

q) kontroluje splnenie autorizačných požiadaviek osoby podľa § 33 ods. 1 a splnenie registračných požiadaviek osoby podľa § 44 ods. 1,

r) poskytuje odborné služby v oblasti metrológie,

s) vykonáva medzilaboratórne porovnávacie meranie v oblasti metrológie,

t) môže vykonávať v určenom rozsahu skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu,9)

u) môže vykonávať činnosť autorizovanej osoby na základe rozhodnutia úradu podľa osobitného predpisu,10)

v) môže v rozsahu svojej pôsobnosti vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu,

w) vykonáva štatistickú kontrolu určených meradiel a zodpovedá za vykonanie štatistickej výberovej skúšky pri štatistickej kontrole určených meradiel,

x) môže poveriť autorizovanú osobu na vykonanie činnosti podľa § 27a ods. 13

[2] SMÚ je notifikovanou osobou č. 1781[3] na certifikáciu meradiel podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ (NAWI a MID).

Oddelenia

upraviť

Slovenský metrologický ústav má sedem výskumných oddelení:[4]

 • Oddelenie ionizujúceho žiarenia
 • Oddelenie termometrie, rádiometrie a fotometrie
 • Oddelenie chémie
 • Oddelenie elektriny a času
 • Oddelenie prietoku a tlaku
 • Oddelenie hmotnosti a geometrických veličín
 • Oddelenie skúšobného laboratória

Referencie

upraviť
 1. Právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti a právnické osoby pod dohľadom ÚNMS SR [online]. Bratislava: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, [cit. 2013-06-29]. Dostupné online. Archivované 2015-09-24 z originálu.
 2. Doktoradské štúdium [online]. Bratislava: Slovenský metrologický úrad, 23.09.2008, [cit. 2013-06-29]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 3. ec.europa.eu
 4. Oddelenia ústavu. Bratislava: Slovenský metrologický úrad, [cit. 2013-06-29].