Odvetvie národného hospodárstva

Odvetvie národného hospodárstva (iné názvy: národohospodárske odvetvie, odvetvie ekonomiky, ekonomické odvetvie, odvetvie hospodárstva, hospodárske odvetvie, menej často: ekonomický sektor, sektor ekonomiky, sektor hospodárstva, hospodársky sektor, príp. len sektor) je (väčšia) časť národného hospodárstva vymedzená tým, že ponúka rovnaký produkt či podobný typ produktu (vrátane služby), pričom detaily definície sa rôznia.

Definícia upraviť

Nasledujú významné príklady definície odvetvia národného hospodárstva.

Podľa ESNÚ 2010 (a 1995) je odvetvie skupina miestnych činnostných jednotiek "zapojených do rovnakého alebo podobného druhu činnosti", čo (pri najpodrobnejšom delení) zodpovedá štvrtej úrovni delenia v systéme NACE Rev. 2 (resp. predtým Rev. 1). Systému NACE Rev. 2 na Slovensku od roku 2007 zodpovedá Štatistická klasifikácia ekonomických činností, ktorej v rokoch 1991 - 2007 predchádzal veľmi podobný zoznam nazývaný OKEČ (t.j. Odvetvová klasifikácia ekonomických činností), založený na NACE Rev. 1. Spomínaná štvrtá úroveň delenia nie je v NACE výslovne označená ako odvetvie, ale je označená ako "trieda". Má vždy pridelené nejaké štvorčíslie. Termín sektor má mimochodom v ESNÚ úplne iný význam než termín odvetvie. Porovnaj aj kapitolu Charakteristika v článku Európsky systém národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.[1][2][3][4][5][6][7]

Inde sa niekedy odvetvie chápe nie ako spomínaná štvrtá, ale ako druhá úroveň (tzv. divízia) alebo tretia úroveň (tzv. skupina) v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností. [8]

Podľa vyhlášky č. 113/1972 Zb., platnej na Slovensku v rokoch 1972-1991/1996, platila na Slovensku (a v Česku) tzv. Jednotná klasifikácia národného hospodárstva. V nej bolo odvetvie výslovným názvom druhej úrovne delenia a malo vždy pridelené nejaké dvojčíslie. Odvetviami boli konkrétne napr. poľnohospodárstvo (11), hutníctvo neželezných kovov (24), konfekčný priemysel (34), doprava (51), výskum a vývoj v základnom priemysle (72), školstvo (85) atď.[9][10][11] V teórii sa však paralelne ako odvetvia chápala aj vyššia úroveň delenia, t.j. odvetviami bolo poľnohospodárstvo, priemysel (ako celok), doprava a pod. Takéto delenie viac-menej zodpovedá napr. prvej úrovni delenia Odvetvovej klasifikácie krajín RVHP (pozri nižšie).[12]

V 70. a 80. rokoch sa u nás používala aj tzv. Odvetvová klasifikácia krajín RVHP. Táto mala tri úrovne delenia. Na prvej úrovni sa delila na len 15 odvetví. [13]

Podľa Dada 1966 je odvetvie súbor výrobslužieb plniacich zo stanoviska najvšeobecnejších technických, technologických, organizačných alebo účelových kritérií rovnaké ekonomické alebo iné spoločenské funkcie vyplývajúce zo spoločenskej deľby práce, napr. priemysel, poľnohospodárstvo, doprava, obchod, verejná správa, školstvo či obrana.[14]

S pojmom odvetvie sa pracuje aj v mikroekonómii (pozri napr. v článku odvetvie), tam však býva často chápaný ako súhrn výrobcov konkrétnejšieho produktu, t.j. ide o užší pojem než je uvedené vyššie.

Od pojmu odvetvie je spravidla odlišne chápaný pojem úsek národného hospodárstva, ktorý je širší - zahŕňa aj rozličné inak vymedzené časti hospodárstva.[12]

Zdroje upraviť

 1. ESA 2010 - 2.150-2.152 [1]
 2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii 2.150-2.152
 3. industry. In: OECD Glossary of Statistical Terms [2]
 4. Štatistická klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) [3]
 5. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky z 18. mája 1994, ktorým sa zavádza 1. revízia Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností [4]
 6. NACE Rev. 1 [5]
 7. Štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností, OKEČ Rev. 1.1 (2003) [6]
 8. [7]
 9. Ekonomická encyklopedie I A-O. Praha: Svoboda. 1984. S. 399-400
 10. Malá československá encyklopedie 3. 1986. S. 393
 11. Vyhláška Federálneho štatistického úradu z 21. decembra 1972 o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie odvetví národného hospodárstva
 12. a b odvetvové ekonomiky. In: Pyramída
 13. Ekonomická encyklopedie I A-O. Praha: Svoboda. 1984. S. 435
 14. DADO, M. Slovník politickej ekonómie. Vyd. SAV. 1966, S. 416 - detto: FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.