Príspevková organizácia

Príspevková organizácia je právnická osoba (štátu, obce a vyššieho územného celku), ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbám, a ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. Odlišná je rozpočtová organizácia.[1]

Príspevková organizácia je jeden zo subjektov verejnej správy a je teda napríklad zapísaná v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky.[2]

Zriadenie

upraviť

Príspevkovú organizáciu možno zriadiť buď zákonom alebo rozhodnutím zriaďovateľa. Zriaďovateľom je ústredný orgán štátnej správy, obec alebo vyšší územný celok. Zriaďovateľ vydá o zriadení príspevkovej organizácie tzv. zriaďovaciu listinu.[3]

Hospodárenie

upraviť

Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Účelovo určené peňažné dary sa použijú v súlade s ich určením. Príspevková organizácia je povinná dosahovať výnosy určené svojím rozpočtom. Príspevková organizácia v zásade sústreďuje všetky príjmy a realizuje všetky výdavky prostredníctvom účtov vedených v Štátnej pokladnici. Príspevková organizácia uhrádza výdavky na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používa prednostne. Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný; to neplatí, ak je príspevková organizácia zdravotníckym zariadením, ktorému patrí úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu. Zriaďovateľ môže príspevkovej organizácii krátiť alebo zvýšiť príspevok pri nedodržaní alebo zmene podmienok, za ktorých bol určený finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou. Ak vlastné zdroje na obstaranie hmotného a nehmotného majetku nekryjú potreby príspevkovej organizácie, zriaďovateľ určí výšku príspevku na obstaranie ním určeného konkrétneho hmotného a nehmotného majetku.[4]

Príspevková organizácia poskytuje svoje výkony v zásade odplatne.[5] Príspevkové organizácie vedú účtovníctvo, zostavujú a predkladajú účtovnú závierku.[6]

Referencie

upraviť
  1. § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. (stav 1.1.2015)
  2. § 3 zákon č. 523/2004 Z.z. (stav 1.1.2015)
  3. § 21 zákon č. 523/2004 Z.z. (stav 1.1.2015)
  4. § 24 zákon č. 523/2004 Z.z. (stav 1.1.2015)
  5. § 26 ods. 1 zákon č. 523/2004 Z.z. (stav 1.1.2015)
  6. § 26 ods. 9 zákon č. 523/2004 Z.z. (stav 1.1.2015)

Externé odkazy

upraviť