Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zbierka zákonov Slovenskej republiky[1] (niekedy nepresne uvádzaná ako: Zbierka zákonov[2]; legislatívna skratka v príslušnom zákone znie zbierka zákonov[3], staršie znela Zbierka zákonov[4]), skratka: Z. z.[5], je oficiálna zbierka zákonov (presnejšie: „štátny publikačný nástroj“) Slovenska[6]. Jej vydavateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky[3].

Právne predpisy o Zbierke zákonov Slovenskej republiky upraviť

Základné predpisy o Zbierke zákonov obsahuje zákon č. 400/2015 Z. z., ktorý od 1. 1. 2016 nahradil predchádzajúci zákon č. 1/1993 Z. z. (ktorý bol mimochodom zároveň vôbec prvým predpisom uvedeným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky). [7]

Obsah upraviť

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa vyhlasujú uverejnením[8] :

 • všeobecne záväzné právne predpisy (okrem všeobecne záväzných nariadení),
 • niektoré iné právne akty slovenského práva, konkrétne:
  • rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky
  • návrhy prijaté v referende,
  • rozhodnutia predsedu NR SR a uznesenia NR SR, ak tak ustanovuje osobitný predpis, uznesenia NR SR, o ktorých rozhodla, že sa majú uverejniť v zbierke zákonov a úplné znenia ústavy, ústavných zákonov a zákonov vyhlásených predsedom národnej rady,
  • rozhodnutia prezidenta o rozpustení NR SR, o vyhlásení referenda, o udelení amnestie, o prenesení právomoci dojednávať medzinárodné zmluvy a rozhodnutia prezidenta, ak tak ustanovuje osobitný predpis,
  • rozhodnutia vlády o udelení amnestie vo veciach priestupkov, rozhodnutia vlády, ak tak ustanovuje osobitný predpis, a uznesenia vlády, o ktorých rozhodla, že sa majú vyhlásiť v zbierke zákonov,
  • ďalšie právne akty slovenského práva, ak tak ustanovuje osobitný predpis
 • niektoré akty medzinárodného práva, konkrétne:
  • niektoré medzinárodné zmluvy,
  • niektoré rozhodnutia medzinárodných orgánov
  • niektoré rozhodnutia medzinárodných organizácií

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa uverejňujú aj oznámenia o oprave chýb. [9]

Jazyk upraviť

Text je v zásade v štátnom jazyku.[10]

Listinná a elektronická podoba upraviť

Záväzná podoba Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa uverejňuje v listinnej a zároveň (od roku 2016) v elektronickej podobe. Elektronická podoba je dostupná bezplatne na webovom sídle Slov-Lex ([3]), čo je informačný systém spravovaný Ministerstvom spravodlivosti SR . V prípade rozporov má prednosť listinná podoba. V prípade dlhšej nefunkčnosti Slov-Lexu sa texty vyhlasujú len v listinnej podobe. V elektronickej podobe zbierky zákonov sa vyhlasujú aj konsolidované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov (t. j. pôvodný text so zapracovanými novelami). Vyhlásené konsolidované znenia sú právne záväzné. [11]

V Slov-Lexe sa (mimo Zbierky zákonov) môžu po dohode s Ministerstvom spravodlivosti SR uverejňovať aj interné akty riadenia ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných orgánov štátnej správy, Národnej banky Slovenska a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. [12]

Na stránkach Slov-Lex je okrem Zbierky zákonov Slovenskej republiky uvedený aj obsah zbierok zákonov Česko-Slovenska od roku 1945 (okrem Zbierky nariadení SNR, Zbierky zákonov SNR, Úradného vestníka, Úradného listu a Ústredného vestníka). [13]. Sú tam uvedené pod hlavičou Zbierka zákonov Slovenskej republiky (hoci nie sú súčasťou Zbierky zákonov Slovenskej republiky) ako texty „informatívneho charakteru“ [14].

Ministerstvo spravodlivosti SR musí zabezpečiť, aby každý záujemca o listinnú podobu Zbierky zákonov Slovenskej republiky mal možnosť si ju odplatne obstarať. Bezplatne toto ministerstvo zasiela listinnú podobu Zbierky zákonov Slovenskej republiky najmä prezidentovi, vláde, Ústavnému súdu, Najvyššiemu súdu, Generálnej prokuratúre a obci nemajúcej pracovisko s prístupom na internet. Obec, samosprávny kraj a okresný úrad musí zabezpečiť, aby Zbierka zákonov Slovenskej republiky bola na ňou/ním určenom mieste prístupná na nazretie každému záujemcovi, a môže pre neho vyhotoviť informatívny výtlačok zo Zbierky zákonov Slovenskej republiky. [15]

Platnosť a účinnosť upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Účinnosť právneho predpisu

Pre všeobecne záväzné právne predpisy platí okrem iného [16]:

 • Všeobecne záväzné právne predpisy nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
 • Všeobecne záväzné právne predpisy nadobúdajú účinnosť pätnástym dňom po ich vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ak nie je v nich ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým všeobecným záujmom, môže sa v právnom predpise výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia v zbierke zákonov.
 • O všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa stalo známym každému, koho sa to týka.

Hoci elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky obsahuje aj texty vyhlásené pred jej oficiálnym zavedením, teda texty z obdobia do 1. 1. 2016, pre tieto texty (napriek existencii ich elektronickej podoby) v zásade platí, že záväzná je len ich listinná podoba. [17]

Úplne a neúplné znenia upraviť

Všeobecne záväzné právne predpisy sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlasujú uverejnením ich úplného znenia v listinnej aj elektronickej podobe. Výnimku predstavujú všeobecne záväzné právne predpisy nazývané opatrenia, ktoré sa spravidla vyhlasujú len oznámením o ich vydaní. Ministerstvo spravodlivosti môže okrem toho rozhodnúť, že sa všeobecne záväzný právny predpis alebo jeho časť vyhlási len v elektronickej podobe (v listinnej podobe sa v takom prípade uverejní príslušné oznámenie). [18]

Pre ostatné texty uverejňované v Zbierke zákonov platia ohľadom toho, či sa uverejní ich úplné znenie, rôzne pravidlá [19].

Číslovanie položiek upraviť

Texty (t. j. všeobecne záväzné právne predpisy, iné právne akty Slovenska a akty medzinárodného práva) sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky označujú poradovými číslami; číslovanie sa začína 1. januárom a končí sa 31. decembrom toho istého roka. V záhlaví prvej strany musia tieto texty obsahovať štátny znak Slovenskej republiky, slová „Zbierka zákonov Slovenskej republiky“, číslo ročníka Zbierky zákonov Slovenskej republiky a deň ich vyhlásenia. Strany všeobecne záväzného právneho predpisu, iného právneho aktu Slovenska a aktu medzinárodného práva sa číslujú samostatne pre každý jednotlivý text. [20]

Historické zbierky zákonov na území Slovenska od roku 1918 upraviť

1918 – marec 1939 upraviť

Existovali tieto zbierky:

marec 1939 - 1945 upraviť

V Slovenskej republike existovali:


Na území ovládanom Slovenskou národnou radou od roku 1944 existovali:


V Protektoráte Čechy a Morava existovali [28][40][41][42]:


Česko-slovenská exilová vláda v Londýne mala „Úřední věstník československý“/po slovensky doslova: Úradný vestník československý (skratka Úř. věst. čsl.; 1940 – jar 1945; v jan.-máji 1945 s francúzskym podnadpisom „Journal officiel tchécoslovaque“) [43][44]

1945 – 1992 upraviť

Existovali tieto zbierky:

Zdroje upraviť

 1. zákon č. 400/2015 Z. z., staršie: zákon č. 1/1993 Z. z.
 2. Zbierka zákonov. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 808.
 3. a b § 1 zákona č. 400/2015 Z. z.
 4. § 1 zákona č. 1/1993 Z. z.
 5. § 12, § 22 zákona č. 400/2015 Z. z.
 6. § 12 zákona č. 400/2015 Z. z.
 7. zákon č. 400/2015 Z. z., zákon č. 1/1993 Z. z.
 8. §12, § 13, § 20 zákona č. 400/2015 Z. z.
 9. § 25 zákona č. 400/2015 Z. z.
 10. § 16 zákona č. 400/2015 Z. z.
 11. § 1 ods. 3, 4, § 8, § 14, § 24 zákona č. 400/2015 Z. z.
 12. § 28 zákona č. 400/2015 Z. z.
 13. Slov-Lex: Chronologický register [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, [cit. 2017-09-16]. Dostupné online.
 14. Napr. [1]
 15. § 23 zákona č. 400/2015 Z. z.
 16. § 15 a 19 zákona č. 400/2015 Z. z.
 17. § 26 zákona č. 400/2015 Z. z.
 18. § 17, § 18 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z.
 19. napr. § 20 zákona č. 400/2015 Z. z.
 20. § 22 zákona č. 400/2015 Z. z.
 21. zákon č. 1/1918 Sb. z a n., zákon č. 139/1919 Sb. z. a n., zákon č. 500/1921 Sb. z. a n.
 22. a b c d e zbierka zákonov. In: Encyklopédia Slovenska VI T-Ž. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1982. 853 s. S. 537.
 23. a b Nový názov štátu v zmysle zákona č. 299/1938 Sb. z. a n.
 24. vládne nariadenie č. 392/1938 Sb. z. a n.
 25. vyhláška veškerého ministerstva č. 58/1919 Sb. z. a n.
 26. Více informací: Pražské nowiny [online]. vufind.mzk.cz, [cit. 2017-09-16]. Dostupné online.
 27. vyhláška vlády rep. Čs. č. 4/1920 Sb. z. a n.
 28. a b c d NKC – Online katalog Národní knihovny ČR - Základní vyhledávání [online]. aleph22.nkp.cz, [cit. 2017-09-16]. Dostupné online.
 29. Úřední list. In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí , díl 7. Š – Ž. Praha: Československý kompas, 1933. s. 498
 30. zbierka zákonov. In: Encyklopédia Slovenska VI.. zväzok T – Ž. Bratislava: Veda, 1982. s. 186
 31. nariadenie 3/1918 Sb. z. a n., vyhláška vlády r. Čs. 4/1920 Sb. z. a n., zákon č. 500/1921 Sb. z. a n.
 32. KRÁLIK, L.. Moravský zemský zákoník [online]. pravniprostor.cz, [cit. 2017-09-16]. Dostupné online.
 33. Krajinský vestník pre Slovensko. In: Encyklopédia Slovenska VI.. zväzok 3 K – M. Bratislava: Veda, 1982. s. 213
 34. vládne nariadenie č. 14/1939 Sl. z.
 35. zákona č. 11/1940 Sl. Z. (zdroje pozri zdroje uvedené k Úradným novinám)
 36. Jahrbuch für Ostrecht. [s.l.] : Erdmann, 1984. 376 s. S. 186.
 37. zákon č. 11/1940 Sl. z.
 38. Seman, Tibor: Volebná právo v Slovenskej republike (1939-1945). In: Orosz, L., Majerčák, T. (eds.). Aktuálne problémy volebnébo práva – Nové volebné zákony. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnická fakulta - Katedra ústavného práva a správneho práva, 2015, s. 170 dostupné online (16. sept. 2017) Archivované 2017-09-18 na Wayback Machine
 39. S SR 1939-1945, tisk 101 [online]. psp.cz, [cit. 2017-09-16]. Dostupné online.
 40. Štolleová, Barbora. Pod kuratelou Německé říše. [s.l.] : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2014. 340 s. ISBN 978-80-246-2243-9. S. 20.
 41. RP 36/39 dostupné online (16. sept. 2017): [2]
 42. Stejnopis sbírky zákonů a nařízení [online]. ftp.aspi.cz, [cit. 2017-09-16]. Dostupné online.
 43. a b c KAUCKY, J.. Projekt eSbírka a eLegislativa - Východiska a principy - Vývoj úředních sbírek právnich předpisů [online]. isss.cz, [cit. 2017-09-16]. Dostupné online.
 44. Úřední věstník československý.. [Cit. 2017-09-16].
 45. Stejnopis sbírky zákonů a nařízení republiky Československé. [online]. ftp.aspi.cz, [cit. 2017-09-16]. Dostupné online.
 46. dekrét prezidenta republiky č. 19/1945 Sb.
 47. O zmene pravopisu slova zbierka porov. Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1953. V textoch právnych predpisov sa však tvar zbierka vyskytoval už v roku 1952 (porov. napr. text predpisu 3/1952 Zb.).
 48. zákon č. 214/1948 Sb.
 49. zákon č. 77/1959 Zb.
 50. zákon č. 77/1959 Zb. (účinný do decembra 1961), Ústava ČSSR z roku 1960 (premenovanie štátu), zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 4/1962 Zb. , zákon č. 1/1962 Zb. SNR
 51. zákon č. 164/1968 Zb., zákon č. 131/1989 Zb.
 52. Uradný vestník. In: Encyklopédia Slovenska VI.. zväzok T – Ž. Bratislava: Veda, 1982. s. 186
 53. zákon č. 260/1949 Sb.
 54. úradné listy. In: Encyklopédia Slovenska VI.. zväzok T – Ž. Bratislava: Veda, 1982. s. 186
 55. dekrét prezidenta rep. č. 66/1945 Sb., zákon č. 260/1949 Sb., zákon č. 77/1959 Zb.
 56. Správní právo, Ministerstvo vnitra ČSR, 1990, str. 398 pozn. pod čiarou 36