Hodnota

rozlišovacia stránka

Hodnota môže byť:

  • všeobecne a vo filozofii, etike a psychológii:
    • miera spôsobilosti nejakej entity (bezprostredne alebo svojimi dôsledkami) uspokojovať potrebu, vnútorná kvalita entity, ktorá robí entitu žiadúcou; význam, úžitok (užitočnosť, úžitkovosť), osožnosť, dôležitosť, pozri hodnota (filozofia) a hodnota (psychológia)
    • entita vyznačujúca sa spôsobilosťou uspokojovať potrebu alebo túžbu; niečo, čo si niekto váži, cení, za čo je ochotný sa niečoho vzdať (najmä peňazí); cenná vec, majetok, pozri hodnota (filozofia) a hodnota (etika) a hodnota (psychológia)
  • v prírodných vedách: číselný (prípadne znakový) výsledok merania či prieskumu
  • v elektrotechnike: elektrická alebo magnetická veličina, vyjadrená v príslušných jednotkách, pozri hodnota (elektrotechnika)
  • v matematike: číselné a/alebo znakové vyjadrenie niečoho, čo (spravidla presne, zriedkavejšie len približne) zodpovedá danej veličine , napr. približná hodnota [obvodu kruhu], recipročná hodnota [niečoho], hodnota premennej, hodnota funkcie, vlastná hodnota
  • v ekonómii:
  • v informatike:
  • v jazykovede: platnosť istého jazykového prvku vyplývajúca z jeho materiálovej povahy a z jeho umiestnenia v sieti vzťahov medzi javmi rovnakej povahy, pozri hodnota (jazykoveda)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.