Hodnota je významový útvar/proces, ktorého špecifikum spočíva v uvedomení/uvedomovaní si spôsobilosti dajakej entity uspokojiť/uspokojovať potrebu, a to či už bezprostredne, alebo svojimi dôsledkami. Inokedy sa ako hodnota označuje sama entita vyznačujúca sa spôsobilosťou uspokojovať potrebu alebo túžbu.

Hodnotu vyjadruje a zabezpečuje norma.

Termín hodnota (Wert) zaviedol do filozofie Rudolf Hermann Lotze.

Výskumom hodnôt sa zaoberá o. i. axiológia, etika, estetika, psychológia, filozofia hodnôt, antropológia, kulturológia, ekonómia atď.

Zisťovanie hodnoty je hodnotenie.


Názory na hodnotu upraviť

Černík, V. upraviť

Podľa Václava Černíka je hodnota vlastnosť vzťahu skutočnosti k našim potrebám a záujmom; skutočnosť z hľadiska toho, či môže uspokojovať a ako uspokojuje naše potreby.

Čuang-c’ upraviť

Čuang-c’ tvrdí, že hodnoty vecí sú rovnaké, pretože sú všetky založené v tau a nedajú sa teda porovnávať.

Hrabák, J. upraviť

Josef Hrabák hovorí, že hodnota je vlastnosť spoločenských alebo prírodných javov, v ktorých sa prejavuje ich určitý (pozitívny alebo negatívny) význam pre človeka a spoločnosť. Hodnota javu vyplýva z toho, že je nositeľom určitých sociálnych vzťahov; súvisí s ľudskými záujmami a plní úlohu orientačných bodov, ktorými sa riadi každodenná praktická činnosť. Hodnoty sú časovo premenlivé.

Münsterberg upraviť

Podľa Huga Münsterberga je hodnota prvkom tretej, všeobecnou vôľou konštituovanej sféry bytia, odlišnej od prírodného a duchovného bytia.

Rickert upraviť

Podľa Rickerta sú hodnoty odvodenie zo štruktúr transcendentálneho vedomia, t. j. podľa neho jestvuje iba jeden, aj keď výlučne formálny hodnotový systém.

Weber upraviť

Podľa Webera niet (na rozdiel od napr. Rickerta) absolútne platných transcendentálnych hodnôt. Všetky hodnoty sú historické a sú výsledkom osobných rozhodnutí. Weber zastáva tézu zásadnej plurality systémov hodnôt, ba je presvedčený o večnom a nezmieriteľnom zápase bohov, o nezlučiteľnosti rozličných svetonázorov, rozličných systémov hodnôt.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.