Permitivita alebo permitivita prostredia alebo absolútna permitivita, staršie dielektrická konštanta, je fyzikálna veličina, ktorá opisuje:

  • izolačné vlastnosti dielektrika v prípade statického poľa
  • vzťah medzi vektormi elektrického poľa a elektrickej indukcie v prípade striedavého poľa alebo elektromagnetického vlnenia

Najčastejšie sa udáva ako súčin permitivity vákua a relatívnej permitivity. Permitivita prostredia nahrádza permitivitu vákua vo všetkých elektrostatických rovniciach, ak je priestor namiesto vákua vyplnený dielektrikom.

Značka: ε

Výpočet: ε = ε0 . εr

Niekedy sa ako permitivita označuje relatívna permitivita.