Enkláva (etnografia)

Enkláva označuje v etnografii kompaktné etnické osídlenie v prostredí iného etnika, ktoré ho úplne obkolesuje. Etnické enklávy vznikali historicky, ako dôsledok veľkých pohybov obyvateľstva, sťahovaním a pod.

Príkladom enklávy slovenského etnika v inonárodnom prostredí sú Slováci na tzv. Dolnej zemi, najmä vo Vojvodine. Vznikli hromadným sťahovaním obyvateľstva do týchto krajov najmä v 18. storočí. Niektoré ostrovy slovenského osídlenia si tu slovenský charakter uchovávajú dodnes. V prostredí enklávy ešte vo zvýšenej miere ako v diaspóre uchovávajú sa tradičné prvky kultúry.

Pozri aj upraviť