Euklidova veta

Ako Euklidove vety sa označujú dve matematické vety týkajúce sa pravouhlého trojuholníka. Pomenované sú po svojom objaviteľovi, gréckom matematikovi Eukleidovi z Alexandrie.

Obrázok s popísanými úsečkami vyskytujúcimi sa v Eukleidových vetách

Euklidova veta o výškeUpraviť

Obsah štvorca zostrojeného nad výškou pravouhlého trojuholníka sa rovná obsahu obdĺžnika zostrojeného z oboch úsekov na prepone.

 

Dôkaz pomocou Pytagorovej vetyUpraviť

  c = ca + cb
  vc2 = a2 - ca2
  vc2 = b2 - cb2

Rovnice sčítame:

  2vc2 = a2 + b2 - ca2 - cb2

Upravíme prvé 2 členy podľa Pytagorovej vety:

  2vc2 = c2 - ca2 - cb2

Rozpíšeme dĺžku prepony:

  c2 = (ca + cb)2

Dosadíme:

  2vc2 = (ca + cb)2 - ca2 - cb2
  2vc2 = ca2 + 2ca cb + cb2 - ca2 - cb2
  2vc2 = 2cacb

Vydelíme dvomi:

  vc2 = ca * cb

Euklidova veta o odvesneUpraviť

Obsah štvorca zostrojeného nad odvesnou pravouhlého trojuholníka sa rovná obsahu obdlžníka zostrojeného z prepony a úseku na prepone priľahlého k odvesne. Pre jednotlivé odvesny trojuholníka teda platí:

 

 

Dôkaz pomocou Pytagorovej vetyUpraviť

  vc2 = a2 - ca2
  vc2 = b2 - (c - ca)2 = b2 - c2 + 2cca -ca2

Vytvoríme jednu rovnicu:

  a2 - ca2 = b2 - c2 + 2cca -ca2

Vyjadríme b2 - c2 pomocou a:

  a2 + b2 = c2
  b2 - c2 = -a2

Dosadíme:

  a2 = -a2 + 2cca
  2a2 = 2cca

Vydelíme dvomi:

  a2 = c * ca

Dôkaz pomocou Euklidovej vety o výškeUpraviť

Predpokladáme, že platí Euklidova veta o výške (dôkaz vyššie), z Pytagorovej vety vyplýva:

  a2 = vc2 + ca2
  a2 = ca cb + ca2
  a2 = (cb + ca) ca
  a2 = c * ca

Pozri ajUpraviť