Filmové umenie je nový druh dramatického umenia, ktorý sa utvoril v 20. storočí. Filmové umenie sa od starých klasických umení odlišuje bezprostrednou závislosťou od techniky: technické prostriedky určujú výrazové prostriedky filmu. Je to predovšetkým filmový záznam obrazu a zvuku, registrovaný nezávisle jeden od druhého a umožňujúci rozličný vzájomný tvorivý vzťah, obrazovú i zvukovú štylizáciu. Rytmizácia obrazu sa dosahuje prostredníctvom strihovej skladby a triku. Film si privlastnil výsledky umeleckých činností ostatných tvorivých odvetví: umeleckej literatúry, divadelného umenia, hudby a výtvarného umenia. Počas svojej existencie si vytvoril vlastnú gramatiku a poetiku a v posledných desaťročiach už sám spätne ovplyvňuje a obohacuje výrazové prostriedky ostatných umení.

Výskumom filmu sa zaoberá okrem iného filmológia.

Literatúra upraviť

  • Žánr ve filmu (Sborník příspěvků z VI. česko-slovenské filmologické konference konané v Olomouci 14.  – 16. 11. 2002). Praha : Národní filmový archiv, 2004. 179 s. ISBN 80-7004-116-1
  • MACEK, Václav  – PAŠTÉKOVÁ, Jelena: Dejiny slovenskej kinematografie. Martin : Osveta, 1997. 636 s. ISBN 80-217-0400-4

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.