Forma práva je štátom uznaná a vopred definovaná podoba súborov právnych noriem. Štát spravidla ústavou a zákonmi definuje tieto formy z hľadiska ich prijímania ako aj ich realizácie. Z hľadiska právnej istoty sa tak definuje čo je záväzné a kto a za akých podmienok má právo takéto záväzné predpisy vydávať.

Príkladom môže byť ustanovenie Ústavy Slovenskej republiky v článku 68 - Vo veciach územnej samosprávy môže obec vydávať všeobecne záväzné nariadenia.