Formy vyučovania sú organizačné usporiadanie podmienok priebehu vyučovacieho procesu. Ide tu o usporiadanie podmienok z hľadiska organizačného charakteru práce učiteľa a počtu súčasne vyučovaných žiakov (individuálne, hromadné a zmiešané formy vyučovania), organizačného rámca priestoru a času vyučovania (vyučovacia hodina v triede, vyučovacia jednotka v školskej dielni, laboratóriu, na školskom pozemku, učebno-vyrobná jednotka, exkurzie, vychádzky, domáce práce a i.)

Zriedkavejšie sa v pedagogickej literatúre uvádza aj metodická forma vyučovania prednáška, seminár, pokus, beseda a i.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.