Pokus alebo experiment je zámerne vyvolaný proces v relatívne presne kontrolovaných podmienkach, ktorý slúži na získavanie alebo overovanie skúseností, poznatkov, vedeckých teórií a hypotéz.

Pokus môže byť heuristický, s cieľom nájsť dovtedy neznámu zákonitosť javu, alebo overovací, ktorým sa overuje deduktívne objavená zákonitosť. Využíva sa ako výskumná metóda v špeciálnych vedách.

Pokus je - obrazne povedané - otázka kladená prírode, ktorou ju nútime, aby nám odhalila svoje zákonitosti. V istom zmysle je každé naše konanie pokusom, pokiaľ pozorujeme účinky nášho zásahu do prírody. O vedeckom experimente však hovoríme len vtedy, keď skúmanie uskutočňujeme sústavne a s uvedomelým cieľom.

Pokusom sa zisťuje účinok premenných na javy zámerne vyvolané experimentátorom (človekom, ktorý experiment uskutočňuje). Pod premennou (alebo premennou veličinou, parametrom) sa vo všeobecnosti myslí taká vlastnosť, ktorá môže nadobúdať rôzne hodnoty (kvantitatívne, kvalitatívne). Hypotézy dávajú pozorovaniu určitý smer, umožňujú uskutočňovať pozorovanie plánovite tým, že sa vytvárajú podmienky, ktoré sú potrebné v zmysle hypotézy. Tak sa odohráva experiment: Pozorujeme, k čomu dochádza za celkom určitých predpokladov. Pri pokuse kladieme prírode celkom určitým inštrumentálnym pôsobením presnú otázku a dostávame určitú odpoveď, formulovanú v observačných vetách.

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Pokus
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Pokus

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.