Hypotéza (z gréc. hypo - pod, nižšie, znížený + thesis - tvrdenie) je druh domnienky; je to veta, tvrdenie, ktoré vedci formulujú vtedy, keď na danom stupni poznania nevedia vysvetliť určité skupiny javov alebo udalostí a hypotéza sa ich pokúša vysvetliť. Hypotéza je tvrdenie alebo systém tvrdení, o ktorom/ktorých v čase jeho/ich formulovania nemožno rozhodnúť, či je pravdivé alebo nepravdivé. Tvorenie vedeckých hypotéz nie je náhodný akt. Poznávanie stavia pred vedcov potrebu tvoriť vždy nové hypotézy. Overovanie hypotéz sa nazýva testovanie hypotéz.

Vedecká hypotéza musí vyhovovať nasledujúcim podmienkam:

  • musí vychádzať z doterajších poznatkov
  • musí byť v zhode s faktami, ktorých sa týka
  • musí objasňovať väčšinu javov, ktorých sa týka, prípadne musí byť použiteľná aj na javy, ktoré v čase formulovania hypotézy nie sú známe
  • musí byť vedecky overiteľná, napríklad experimentom

Aj hypotéza, ktorá sa nakoniec ukáže byť nepravdivou, môže byť významným míľnikom na ceste poznávania. Napríklad nepravdivá hypotéza éteru v konečnom dôsledku viedla k objavu Špeciálnej teórie relativity.

Hypotéza, ktorú sa niekoľkými experimentami nepodarí vyvrátiť, môže byť povýšená na teóriu.

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Hypotéza
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Hypotéza

Externé odkazy upraviť