Frazeologický slovník

Frazeologický slovník je slovník, v ktorom sa uvádzajú a vysvetľujú frazémy daného jazyka. Podľa toho, v akom rozsahu sa uvádzajú jednotlivé frazémy jazyka a tiež podľa toho, ako všestranne a do akej hĺbky a detailov sa popisujú frazémy, rozlišujeme úplný slovník alebo výberový, resp. malý frazeologický slovník. Usporiadaním frazeológie podľa tematických okruhov vzniká vecno-tematický frazeologický slovník, vzhľadom na historické a etymologické aspekty historicko-etymologický slovník a iné. Pri každom frazeografickom spracovaní treba vyčleniť tri centrálne problémy: výber frazeologizmov, spracovanie alebo interpretácia vybraných frazém, triedenie alebo ich usporiadanie v slovníku.

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.