Fundamentálna akciová analýza

Najčastejšie používaným prístupom analýzy akcií je fundamentálna analýza, ktorá tiež býva niekedy chybne označovaná len ako finančná analýza. Fundamentálna analýza vychádza z predpokladu, že na trhu existujú podhodnotené a nadhodnotené cenné papiere. Ide o také cenné papiere, ktorých vnútorná hodnota (spravodlivá či teoretická cena), ktorá je stanovená metódami fundamentálnej analýzy, sa líši od aktuálnej ceny kótovanej na niektorom akciovom trhu. Okrem výpočtu vnútornej hodnoty je schopná fundamentálna analýza poskytovať krátkodobé i dlhodobé projekcie ekonomickej a finančnej sily krajiny, odvetvia, sektoru a jednotlivých spoločností.

Slovník bankovníctva, poisťovníctva a kapitálových trhov definuje fundamentálnu analýzu nasledovne: „Fundamentálna analýza je najkomplexnejší druh akciovej analýzy, ktorý hľadá základné a podstatné faktory globálneho, politického, ekonomického, odvetvového a firemného charakteru, ktoré významne ovplyvňujú kurz, popr. vnútornú hodnotu akcie. K odhaľovaniu a podrobnému skúmaniu kurzotvorných faktorov dochádza na troch úrovniach:

  1. Globálna fundamentálna analýza, ktorá analyzuje ekonomiku ako celok a jej vplyv na akciové kurzy.
  2. Odvetvová fundamentálna analýza, ktorá skúma špecifiká odvetvia a ich dopad na akciové kurzy.
  3. Analýza jednotlivých spoločností a finančná analýza, ktoré sa pokúšajú ohodnotiť dôležité charakteristiky vybraných spoločností.

Typickým znakom fundamentálnej analýzy je snaha o kvantifikáciu vnútornej hodnoty, najmä na jej tretej úrovni. Fundamentálna analýza sa opiera o dátovú základňu v podobe všetkých minulých a súčasných (t. j. verejných) informácií a pokúša sa odpovedať na otázku prečo sa čo v budúcnosti stane.“

Pozri aj upraviť