Funkcia

rozlišovacia stránka

Funkcia môže byť:

 • všeobecne:
  • fungovanie, chod, špecifická (spravidla požadovaná alebo charakteristická) činnosť
  • obor pôsobnosti, úloha, pôsobnosť; postavenie, hodnosť
  • význam, platnosť
 • vo filozofii, teórii vedy aj vede všeobecne: vzťah medzi dvomi objektami (alebo skupinami objektov), pri ktorom je zmena jedného sprevádzaná zmenou druhého, pozri funkcia (filozofia)
 • v matematike:
  • v širšom zmysle: zobrazenie, pozri zobrazenie (matematika)
  • v užšom zmysle: len také zobrazenie, pri ktorom je množina, do ktorej sa zobrazuje, množinou čísiel (podľa iných zdrojov musí byť navyše množina, z ktorej sa zobrazuje, množinou čísiel či skupín (usporiadaných n-tíc) čísiel)
  • v logike: pravdivostná funkcia
 • v informatike: druh podprogramu s návratovou hodnotou, pozri funkcia (informatika)
 • v personalistike: pracovné alebo riadiace miesto alebo oblasť v organizácii alebo verejnom živote, pozri funkcia (organizácia)
 • v hodnotovej analýze: pozri funkcia (hodnotová analýza)
 • v lekárstve: normálna činnosť orgánu alebo tkaniva v rámci celkového organizmu (napr. v pojme funkčná porucha)
 • v jazykovede: úloha, ktorú plní jednotka (prvok) jazyka pri jeho rečovej realizácii, pozri funkcia (jazykoveda)
 • v sociológii: pôsobenie sociálneho prvku alebo javu na stavbu, zachovanie alebo zmenu (aj zničenie) sociálneho systému, centrálny pojem novšej sociológie (funkcionalizmus) od čias H. Spencera a É. Durkheima, pozri funkcia (sociológia)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.