Grafológia (povaha človeka)

Grafológia je forma psychologickej diagnostiky. Zaoberá sa rukopisom, jeho vzťahom k osobnosti. Je to jedna z projektívnych metód psychológie, pomocou ktorej sa diagnostikuje osobnosť. Je založená na výrazoch a symboloch.

MetodikaUpraviť

Od prevzatia rukopisu až k samotnému vyhodnoteniu písma je dlhá cesta. Je potrebné zistiť mnoho príznakov, ktoré sa nedajú hodnotiť samostatne, ale len vo vzájomnej kombinácii (veľkosť, sklon, ubiehavosť, šírka, viazanie, spojitosť, ostrosť…). Pisateľa grafológ priradí k typu osobnosti (Kretschmer, Jung…) a nakoniec vyhotoví celkový rozbor osobnosti. Pri zisťovaní príznakov ide o rozpoznanie odchýlok v písme od zaužívaného štandardu, ktorý sa učí na základných školách v prvom ročníku. Keďže má každá krajina iný štandard písaného písma, treba brať túto skutočnosť vždy do úvahy a spýtať sa pisateľa, v ktorej krajine sa učil písať. Je dôležité si zistiť aj vek probanta, pretože sa abeceda v rámci jednej krajiny menila v priebehu rokov. Grafológ by mal mať aj poznatky zo psychológie (minimálne z typológie), aby mohol čo najobjektívnejšie posúdiť pisateľovu osobnosť a zaradiť ju k jednotlivým osobnostným typom.

RozborUpraviť

Aby sa mohol vykonať grafologický rozbor, je potrebné probantom zapísať aspoň 1,5 nelinajkovej A4 strany jeho neštylizovaným, nenúteným, čo najprirodzenejším písmom v polohe, na ktorú je pisateľ zvyknutý. Ako podložka by mal stačiť jeden takisto nelinajkový papier. Grafólóg sa potom zameria na rôzne faktory písma, pozrie sa ale aj na rozvrhnutie písma na papieri. Je potrebné poznať pisateľov vek, pohlavie, jeho národnosť, vzdelanie a povolanie, lebo tieto skutočnosti sa z písma nedajú určiť, ďalej je potrebné poznať či je pravák alebo ľavák, resp. či nemal nejaké zranenie ruky, ktoré môže mať vplyv na rukopis.

VyužitieUpraviť

Grafológia sa môže využiť u:

  • psychológov pri diagnostike
  • personálnych pracovníkov pri výbere zamestnancov
  • pedagógov
  • psychoterapeutov
  • a v rôznych poradniach.

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť