Gymnázium Antona Bernoláka (Senec, Lichnerova 69)

gymnázium v Senci

Gymnázium Antona Bernoláka je osemročné a štvorročné štátne gymnázium so všeobecným zameraním sídliace v Senci. Založené bolo v roku 1949 a v súčasnosti ho navštevuje okolo 300 žiakov. Škola je členom ACES (Academy of Central European Schools) a pravidelne sa zapája do rôznych projektov a súťaží.[2]

Gymnázium Antona Bernoláka Senec
GAB Senec 08 2019.jpg
budova gymnázia na Lichnerovej ulici v Senci
Základné údaje
ZriaďovateľBratislavský samosprávny kraj
Rok založenia1949
Zameranievšeobecné
RiaditeľkaPaedDr. Zuzana Synaková
Zástupca riaditeľaMgr. Tatiana Vietorisová
Štatistické údaje
Počet učiteľov27[1]
Počet žiakov306
Počet tried12
Ďalšie informácie
Školský časopisGymkáč
Kontaktné údaje
AdresaLichnerova 69, 903 01 Senec
Telefón+421 2 45923261
Oficiálny webwww.gab.sk
Oficiálny e-mailriaditel@gab.sk

HistóriaUpraviť

ZačiatkyUpraviť

Prvé snahy o založenia gymnázia v Senci sa objavili už v roku 1946 pre narastajúci záujem o štúdium na strednej škole a pre nedostatok miesta na školách v Bratislave, Trnave a Galante pre žiakov z okolitých obcí. Povereníctvo školstva, vied a umení v Bratislave (PŠVU) preto začalo robiť preventívne opatrenia. Dňa 20. júla 1949 nariadilo Krajskému národnému výboru (KNV) v Bratislave, referátu pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu premiestniť žiakov kvinty a sexty bratislavských gymnázií, ktorých rodičia nemali trvalé bydlisko na katastrálnom území Bratislavy (smerom k Sencu) a tiež žiakov gymnázií v Trnave a Galante do Senca.

Tiež nariadilo riaditeľstvám všetkých gymnázií v Bratislave, Trnave a Galante, aby do 15. augusta 1949 predložili Krajskému národnému výboru, referátu pre školstvo presný zoznam všetkých žiakov 5. a 6. ročníka, ktorých rodičia bývajú trvale v mieste s možnosťou denného dochádzania do Senca. Toto rozhodnutie PŠVU dalo tiež na vedomie vtedajšiemu Mestskému národnému výboru a Okresnému národnému výboru Senec s tým, že podrobnosti určí Krajský národný výbor, vrátane konania dodatočného zápisu do 5. a 6. ročníka v Senci.

Počet prijatých bol limitovaný priestorovou kapacitou tried. 9. septembra 1949 Okresný národný výbor v Senci požiadal PŠVU o zriadenie Gymnázia v Senci, pre ktoré boli od 1.9.1949 vytvorené vhodné priestorové podmienky. Oznámili aj, že 1. januára 1950 odíde škola Národnej bezpečnosti a celá budova bude k dispozícii gymnáziu.

Dňa 11. septembra 1949 Povereníctvo školstva, vied a umení v odpovedi Okresnému národnému výboru v Senci oznámilo, že s účinnosťou od 1. septembra 1949 umiestňuje približne 40 žiakov 6. ročníka a približne 30 žiakov 6. ročníka z gymnázií v Bratislave a Galante do Senca. Gymnázium dostalo názov Gymnázium v Senci.

Definitívne zriadenie samostatného gymnázia sa malo doriešiť, keď vláda ČSR schváli plán siete gymnázií, v ktorom sa už rátalo so zriadením samostatného gymnázia v Senci.

Prvým riaditeľom sa stal František Majtán a prvým profesorom Ondrej Margitfalvi, ktorý predtým pôsobil na Gymnáziu v Martine. Ďalšími členmi pedagogického zboru boli Vladimír Kotulan, Gašpar Radošínsky, Ján Hajdušek, Jozef Lančarič, Ervín Záhorec, Jozef Hrobár-Hronský a Vojtech Klein.[3]

Ďalší vývojUpraviť

Pod vedením F. Majtáňa dosahovalo senecké gymnázium veľmi dobrú úroveň, čo dokázali aj prvé maturitné skúšky v roku 1952.[4] V roku 1953 boli gymnáziá zrušené a gymnázium sa zmenilo na jedenástročnú strednú školu. Novým riaditeľom sa stal Július Sklárš. Od školského roku 1961/1962 bola škola zameraná na humanitné a prírodovedné predmety. V školskom roku 1963/1964 z budovy odišla základná deväťročná škola do novopostavenej školskej budovy na Tajovského ulici.

V šk. roku 1970/1971 sa škola zmenila na štvorročné gymnázium a v tomto období tu pôsobilo školské športové stredisko zamerané na volejbal. Kvôli rozvoju športu sa postavila telocvična na Športovej ulici (tzv. Slávia). V školskom roku 1976/1977 sa riaditeľom školy stal Boris Bulla. V tom istom školskom roku začal vychádzať školský časopis Náš Svet. V školskom roku 1979/80 sa zaviedlo vyučovanie odborných predmetov – základy strojárstva a základy ekonomiky a organizácie. V roku 1989 do riaditeľského kresla zasadol Ľudovít Ruttkay a v roku 1994 ho vystriedal RNDr. Jozef Radzo. V školskom roku 1993/1994 začal vychádzať školský časopis Gymkáč. V šk. roku 1996/1997 bolo otvorené osemročné gymnázium a v nasledujúcom školskom roku 1997/98 bol gymnáziu udelený čestný názov „Gymnázium Antona Bernoláka“.[2] V roku 2019 sa riaditeľkou stala Zuzana Synaková.

Riaditelia školy
Poradie Meno Pôsobenie
1. František Majtán 1949 – 1952
2. Július Sklárš 1953 – 1975
3. Kveta Skláršová 1960 – 1961
4. Boris Bulla 1976 – 1988
5. Ľudovít Ruttkay 1989 – 1992
6. Jozef Radzo 1993 – 2019
7. Zuzana Synaková 2019 – súčasnosť

Vybavenie školyUpraviť

BudovaUpraviť

HistóriaUpraviť

Budovu postavila Slovenská liga v roku 1933, ktorá vtedy kupovala tehly na stavbu slovenských škôl za symbolickú jednu korunu československú. Ešte pred 2. svetovou vojnou sa začalo s prístavbou školskej budovy, no dokončená bola až po vojne v roku 1947.

Pri vytvorení v roku 1949 bolo gymnázium umiestnené v staršej časti budovy, zo smeru od železničnej stanice.[2][3] 1. januára 1950 sa riaditeľstvo školy stalo správcom budovy a budovu pregegistrovali do stavu gymnaziálnych budov.

Vnútorné vybavenie sa postupom rokov menilo a modernizovalo, jednou z najvýznamnejších zmien bola prístavba školy, ktorou sa vytvorilo 6 kmeňových učební a 2 jazykové učebne v školskom roku 2003/2004.[2] V školskom roku 2017/2018 bola škola zateplená a dostala tak nový šat.[5]

SúčasnosťUpraviť

Na škole sa nachádza 12 kmeňových učební, ktoré sú vybavené didaktickou technikou, 4 učebne cudzích jazykov, odborné učebne fyziky a biológie, 2 učebne informatiky a 2 multimediálne učebne. V roku 2011 bolo zriadené moderné laboratórium chémie a v roku 2012 laboratórium biológie. Laboratória a odborná učebňa fyziky je vybavená senozormi VERNIER, sústavou meracích jednotiek a čidiel. Na škole sa nachádza robotická učebňa so stavebnicami Lego Mindstorms, na telesnú výchovu slúžia 2 telocvične. Na výchovné predmety a voľnočasové aktivity sa používa klubovňa v podkroví s rozlohou 180 m2. Žiaci si môžu požiačiavať knihy zo školskej knižnice.[6]

V rovnakej budove ako Gymnázium A. Bernoláka sídli aj Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským.

Športový areál SláviaUpraviť

V školskom roku 1974/1975 bola postavená a daná do užívania telocvičňa na Športovej ul., tzv. Slávia, ktorá od svojho otvorenia prešla viacerými rozšíreniami a rekonštrukciami.

ProjektyUpraviť

Projekt Comenius (téma: Miesta svetového kultúrneho dedičstva UNESCO v srdci Európy)Upraviť

V rámci tohto bilaterálneho projektu Európskej únie žiaci počas dvoch rokov (šk. roky 2013/14 – 2014/15) navštívili spolu so žiakmi Amerlinggymnasium vo Viedni miesta UNESCO na Slovensku a v Rakúsku. Výsledkom projektu bol viacjazyčný kalendár, vydaný v roku 2015.[7]

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)Upraviť

Žiaci školy majú od októbra 2017 možnosť zúčastniť sa tohto vzdelávacieho programu organizovaného pod záštitou britskej kráľovskej rodiny.[8]

Zelená školaUpraviť

Zelená škola je environmentálny vzdelávací program, ktorý na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Cieľom projektu je riešenie reálnych potrieb svojej školy a okolia a schopnosť pracovať v tíme.[9] Na škole projekt prebieha od šk. roku 2017/18.

Program Socrates pod názvom E-legends (Európske legendy)Upraviť

Do projektu bolo zapojených 7 štátov - Belgicko, Nemecko, Poľsko, Fínsko, Taliansko, Rumunsko a Slovensko. Žiaci GAB-u sa v roku 2004 zapojili do medzinárodného projektu Nemci a ich susedia. Dve žiačky gymnázia obsadili 7. a 8. miesto z celkového počtu 1500 účastníkov a ako cenu dostali týždenný pobyt v Bádensku-Württenbersku.[2]

Ostatné projektyUpraviť

 • Projekt Comenius 1.1
 • EdTWIN
 • a ďalšie

ReferencieUpraviť

 1. Gymnázium Antona Bernoláka Senec - Učitelia [online]. www.gab.sk, rev. 2019-07-10, [cit. 2021-09-29]. Dostupné online.
 2. a b c d e Bulletin k 65.výročiu školy. Senec : Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, SENEC, 2014. Dostupné online. S. 10-13.
 3. a b BULLA, Boris. Ad fontes [online]. [Cit. 2019-07-10]. Dostupné online.
 4. OBERHAUSEROVÁ, Helena. História školy [online]. [Cit. 2019-07-10]. Dostupné online.
 5. Budova gymnázií v novom šate | Informačný portál mesta Senec [online]. www.senec.sk, [cit. 2019-07-10]. Dostupné online.
 6. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017 [online]. Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec, 2017-11-21, [cit. 2018-10-06]. S. 14. Dostupné online.
 7. Projekt Comenius: "Miesta svetového kultúrneho dedičstva UNESCO v srdci Európy" [online]. www.gab.sk, [cit. 2018-10-06]. Dostupné online.
 8. Projekt DofE [online]. www.gab.sk, [cit. 2018-10-06]. Dostupné online.
 9. Zelená škola [online]. www.zelenaskola.sk, [cit. 2018-10-06]. Dostupné online.

Externé odkazyUpraviť

Súradnice: 48°13′04″S 17°24′18″V / 48,21778°S 17,405058°V / 48.21778; 17.405058