Heuristika

rozlišovacia stránka

Heuristika (z gr. heuréka = už to mám, objavil som) môže byť:

 • všeobecne:
  • metódy a spôsoby riešenia a objavovania problémov a náuka o týchto metódach a postupoch
  • umenie vynachádzania niečoho nového
  • metódy a spôsoby riešenia problémov, ktoré skracujú a zjednodušujú tradičné spôsoby riešenia
 • spôsob riešenia problémov, resp. vedeckej činnosti, nevychádzajúci z hypotéz a nepoužívajúci príslušné algoritmy, ale používajúci skrátený, „objaviteľský“ postup, teda spravidla začínajúci hrubým odhadom, ktorý sa postupne spresňuje, pozri heuristická metóda
 • v psychológii:
  • myšlienková aktivita vytvárajúca pomerne nedokonalé (čiastočné) argumenty, ktoré stimulujú myšlienkové pochody dotvárajúce konečný zámer (riešenie), čiže heuristická činnosť, pozri heuristická činnosť
  • heuristická metóda (pozri hore)
  • špecificky: skrátený kognitívny postup (napr. metóda pokusu a omylu); postup zameraný na skrátenie doby výberu; induktívna metóda riešenie problémov
 • veda skúmajúca heuristickú činnosť (je interdisciplinárna - na hranici viacerých vied), pozri heuristika (veda o heuristickej činnosti)
 • vo filozofii a vzdelávaní: metóda objasňovania a riešenia problémov (súvisiaca so sokratovskou metódou dialógov), pri ktorej sú účastníci dialógu privádzaní k riešeniu problémov pomocou otázok, príkladov, argumentov a protiargumentov, pozri heuristický rozhovor
 • v histórii: náuka o zhromažďovaní prameňov, pozri heuristika (história)
 • v teológii: biblická hermeutická disciplína o vyhľadávaní biblických zmyslov na ciele exegenézy, homílie a katechézy, pozri heuristika (teológia)
 • v kybernetike:
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.