Homo helmei alebo Homo sapiens helmei (v niektorých zo širších významov je synonymom neskorý archaický Homo sapiens) je v užšom zmysle (pôvodne) nález z lokality Florisbad (ktorý má ďalšie názvy Homo florisbadensis a Homo florisbadensis helmei, pôvodný názov znel „Homo (Africanthropus) helmei“), v širšom zmysle je to označenie pre tento a podobné nálezy z Afriky (najčastejšie sa tieto nálezy vymedzujú obdobím cca 300/270 000 – 130 000 rokov BP, novšie aj 400/300 000 – 200 000 BP), ale prípadne aj Európy a Ázie.

Lebka Homo sapiens helmei, Smithsonian Natural History Museum

Nasledujúci text sa zaoberá len pojmom Homo helmei v širšom zmysle.

Charakteristika

upraviť

Homo helmei je označenie používané, ak sa tieto nálezy považujú za samostatný druh. Homo sapiens helmei je označenie, ak sa považujú za poddruh Homo sapiens. Väčšina autorov tento taxón (Homo helmei či Homo sapiens helmei) vôbec neuznáva ako separátnu skupinu a príslušné nálezy majú potom jednoducho uvedené (najmä) ako:

Návrh vytvoriť samostatnú skupinu Homo helmei pochádza od Lahr a Foley 1994. V tomto návrhu boli zahrnuté len africké nálezy. Stringer 1996 a Lahr a Foley 1997 pridali aj ázijské a európske nálezy.[1]

Príklady

upraviť

Príklady interpretácie Homo helmei (zoradené od najstaršieho po najnovšie):

Lahr a Foley (1997)

upraviť

Homo helmei je jedno z možných označení pre nálezy z Afriky a Európy z obdobia od MIS 8 v Afrike (t. j. od 300 000 BP) resp. MIS 7 v Európe do nejakého okamihu spadajúceho do MIS 6 (t. j. v Európe aj Afrike do 150/100 000 BP). Ako príklady nálezov sú uvedené pre Európu Ehringsdorf a Pontnewydd a pre Afriku Florisbad, Džabal Irhúd (Jebel Irhoud), Eliye Springs, Laetoli 18, Omo 2 a Singa. Všetky tieto nálezy možno alternatívne zaradiť pod Homo sapiens (Homo neanderthalensis je potom poddruh Homo sapiens) alebo pod Homo heidelbergensis. Nálezy sú charakterizované výskytom technológie typu (po anglicky-) "mode 3"
Nie je jasne formulované, či nálezy Biache, La Chaise-Suard, Bourgeois-Delauney, Krapina, Saccopastore patria podľa autorov ešte k Homo helmei alebo už k neandertálcom.
Podstata článku je tá, že podľa autorov sa z Homo heidelbergensis vyvinul Homo helmei a z neho potom aj neandertálci aj Homo sapiens.

Klein (1999)

upraviť

Homo helmei zahŕňa všetky africké nálezy od 400 000 (alebo už od 600 000? – nejasne formulované) do 50 000 BP (Taxón platí len, ak sa akceptuje názor, že vlastný Homo sapiens vznikol až okolo 50 000 BP a nie už skôr).

Wood (2000)

upraviť

Homo helmei (=neskorý archaický Homo sapiens) sú nálezy medzi Homo heidelbergensis (raným archaickým Homo sapiens) a Homo sapiens. Patria sem nálezy Florisbad, Džabal Irhúd (Jebel Irhoud), Omo 2, Laetoli, Eliye Springs, Ileret (KNM-ER 999 a 3884).

McBrearty a Brooks (2000)

upraviť

Homo helmei zahŕňa len africké nálezy (300 000 BP – 130 000 BP) Eliye Springs, Florisbad (260 000 BP), Guomde (300 000 BP), Haua Fteah, Džabal Irhúd (Jebel Irhoud), Magára el-'Alijá (Mugharet el Aliya), Ngaloba (Laetoli), (?)Omo II, Porc Épic, Singa. Autori tvrdia, že tieto nálezy možno vlastne bez problémov zaradiť aj rovno pod Homo sapiens. Okrem toho dodávajú, že Lahr a Foley 1997 do Homo helmei zaradili aj európske nálezy na základe ich veku a technológie – teda nálezy z MIS 6, 7 a 8 a s technológiou „mode 3“, a že Stringer 1996 do Homo helmei zaraďuje (popri čom presne?) aj ázijské nálezy typu Ta-li (Dali), Ma-pa (Maba), Narmada a Zuttíja (Zuttiyeh).

Stringer (2002)

upraviť

Stringer 2002, ktorý sám v tomto článku Homo helmei ako taxón nepoužíva, uvádza, že vo Foley a Lahr 1997 Homo helmei vznikol v Afrika a potom sa rozšíril do Eurázie a vznikol z neho jednak (moderný) Homo sapiens a jednak Homo neanderthalensis. Preto sú u nich v pojme Homo helmei zahrnuté okrem afrických nálezov (Florisbad, Džabal Irhúd) aj európske nálezy ako Atapuerca-Gran Dolina a Ehringsdorf. On tento scenár udalostí (teda že zo skupiny, ktorú by sme mohli označiť Homo helmei, vznikol aj neandertálec) nezdieľa. Dodáva, že vo svojom článku z roku 1996 sa nazdával, že Homo helmei mohlo spadať pod (moderného) Homo sapiens ako prechod medzi H. heidelbergensis a H. sapiens.

Lewin a Foley (2004)

upraviť

Na str. 370 (odkazujúc na Lahr a Foley 2001) sa píše, že Homo helmei zahŕňa nálezy z Afriky aj Európy (!), ktoré sú prechodom medzi starším archaickým Homo sapiens na jednej strane a Homo sapiens a Homo neanderthalensis na druhej strane.
Na str. 390 sa píše, že Homo helmei zahŕňa (len) africké nálezy Florisbad (asi 300 000 BP), Ngaloba, KNM-ER 3884 (Koobi Fora), Omo II (Kibish), viacero nálezov z Džabal Irhúd (Jebel Irhoud) a nález Herto. Nálezy Omo I, Klasies River a Border Cave už patria k modernému Homo sapiens.
Podľa str. 390 a 371 je Homo helmei alternatívne zaraďovaný ako Homo heidelbergensis, podľa str. 259 ako Homo sapiens.

Lahr a Foley (2004)

upraviť

Položka 7 na obrázku http://ma.prehistoire.free.fr/newtree.htm

Koltes (2004/2005)

upraviť

Homo helmei je ekvivalent "neskorého archaického Homo sapiens" (pojem Bräuera, Wooda a podobne). Do neskorého archaického Homo sapiens patria:

 • nálezy z Afriky 300 000 – 100 000 BP (podľa Stringera 260 000 – 130 000), a to: Laetoli (LH 18), Omo 2 (Kibish), Eliye Springs (11693), Florisbad, možno Džabal Irhúd (Jebel Irhoud), možno KNM-ER 999 (Illeret/Guomde), možno KNM-ER 3884 (Ileret/Guomde), možno Singa, možno Haua Fteah, možno Magára el-'Alijá (Mugharet el-Aliya), možno nález Herto (Homo sapiens idaltu; ale podľa Stringera tento nález parí už medzi raných moderných Homo sapiens)
 • prípadne aj tieto nálezy z Číny: Ma-pa (pchinjin: Maba), Sü-ťia-jao (Xujiayao)

Nálezy Haua Fteah a Magára el-Alijá sú však pomerne mladé (Haua Fteah – vyše 90 000 alebo vyše 130 000 rokov, Magára el-Alijá –  65 000 až 90 000 rokov).
Treba poznamenať, že nie je celkom jasné, či sa podľa autora názov Homo helmei môže použiť aj keď sú do neskorého archaického Homo sapiens zahrnuté aj neafrické nálezy.

Cambridge Dictionary (2005)

upraviť

Homo helmei je navrhovaný druh priamych afrických predchodcov Homo sapiens s typovým nálezom v Florisbad. Iní autori tvrdia, že takéto nálezy patria pod Homo heidelbergensis.

Harvati (2007)

upraviť

Holmo helmei je (alternatívne k označeniu Homo rhodesiensis) označenie pre africké strednopleistocénne nálezy. Autorka toto uvádza len ako jednu z možností systému Homo.

Vančata (2007)

upraviť

Homo helmei je označenie pre africké nálezy z obdobia 300 000 – 200 000 BP, napr.?Džabal Irhúd (Jebel Irhoud) a Florisbad.

Bräuer (2007, 1996)

upraviť

V roku 2007 Bräuer uvádza, že vo Foley 2001 termín Homo helmei zodpovedá jeho (t. j. Bräuerovmu) "neskorému archaickému Homo sapiens", t. j. nasledujúcim nálezom z Afriky z rokov 400 000/300 000 BP až 200 000 BP: Džabal Irhúd, Kébibat, Omo 2, Eliye Springs, Wádí Dagadlé, Laetoli 18, Ileret (3884 a 999), Florisbad. Dodáda, že vo Foley a Lahr (1997) sú v pojme Homo helmei zahrnuté aj európske nálezy, čo Bräuer považuje za problematické. Okrem toho píše, že Homo helmei sa chápe buď ako predchodca len Homo sapiens, teda ako neskorý archaický Homo sapiens (tak napr. v McBrearty a Brooks 2000) alebo ako predchodca aj Homo sapiens aj Homo neanderthalensis (tak napr. Foley and Lahr 1997).

V roku 1996 mal Bräuer datovanie posunuté. Do neskorého archaického Homo sapiens zaradil nasledujúce nálezy z Afriky z rokov 200 000 – 130 000 BP: Florisbad, Laetoli, Eliye Springs, Omo Kibish 2, Džabal Irhúd (Jebel Irhoud), pričom napr. Florisbad a Laetoli sú už prechod k anatomicky moderným ľuďom

Rightmire (2009)

upraviť

Tento článok sa síce termínom Homo helmei vôbec nezaoberá, aktualizuje ale hodnotenie (len) afrických nálezov, ktoré sa do Homo helmei u iných autorov zvyknú zaraďovať:
rod Homo:

 • ...
 • Homo heidelbergensis/Homo rhodesiensis (/u Bräuera raný archaický Homo sapiens) – 700 000 – 195 000 BP; nálezy Bodo (600 000 BP), Elandsfontein (1 mil. – 600 000), Broken Hill, Ndutu, možno Eyasi, Zuttíja (Zuttiyeh, 350 000 – 300 000 BP), Omo 2 (195 000 BP)
 • Homo sapiens – od 270 000 BP:
  • bezmenná skupina: nálezy Florisbad (čiastočne je podobný aj Omo 2; 260 000 BP), LH 18 (Laetoli, podobné nálezu KNM-ER 3884), KNM-ER 3884 (270 000 BP), Omo 1, Irhúd (160 000 BP)
  • bezmenná skupina: nálezy Herto (160 – 154 000 BP), Singa, Aduma (ADU-VP-1/3, 105 – 79 000 BP)
  • ...

Podľa autora teda vlastne to, čo sa radí inde do Homo helmei rozhodne treba zaraďovať priamo pod moderného Homo sapiens (okrem nálezu Omo 2 a čiastočne nálezu Florisbad), a teda Homo sapiens vznikol okolo 270 000 BP a istý čas koexistoval s Homo heidelbergensis.

Drobyševskij (2010, 2003)

upraviť

V texte z roku 2010 do Homo helmei patria všetky africké nálezy od 490 000 BP do ?35 000 BP (nejasne formulované), pričom väčšina nálezov spadá do obdobia 200 – 100 000 BP.

V texte z roku 2003 je Homo helmei (nejasne formulované) buď synonymum alebo časť taxónu Pithecanthropus steinheimensis steinheimensis zahŕňajúceho nálezy z Afriky, Európy a kont. Ázie z rokov 450 – 132 000 BP.

Wiley-Blackwell Encyclopedia of Human Evolution (2011)

upraviť

Homo helmei zahŕňa napríklad nálezy Florisbad, Džabal Irhúd (Jebel Irhoud), Ngaloba (LH 18), Omo II a Singa. Článok odkazuje na McBrearty a Brooks (2000)

Barnard (2011)

upraviť

Homo helmei je definovaný ako "africký Homo heidelbergensis, ak je tento klasifikovaný ako samostatný druh" (pričom Homo heidelbergensis je vymedzený 600 000 – 250 000 BP).

Porovnanie s klasifikáciou používajúcou taxón Homo heidelbergensis

upraviť

Na porovnanie si možno pozrieť, kam vyššie uvedené nálezy zaradil Thurzo 1998 (ako príklad mainstreamovej klasifikácie):

 • Florisbad – Homo heidelbergensis
 • Ngaloba (Laetoli, LH 18) – Homo heidelbergensis
 • Ileret (Guomde) – Homo heidelbergensis
 • Singa – Homo heidelbergensis
 • Ta-li (Dali) – Homo heidelbergensis
 • Ma-pa (Maba) – Homo heidelbergensis
 • Sü-ťia-jao (Xujiayao) – Homo heidelbergensi
 • Narmada – Homo heidelbergensis
 • Gran Dolina – Homo antecessor
 • Omo 2 – Homo sapiens
 • Džabal Irhúd (Jebel Irhoud) 1 – Homo sapiens
 • Haua Fteah – Homo sapiens
 • Magára el-'Alijá – Homo sapiens
 • Ehringsdorf – Homo neanderthalensis
 • Zuttíja – Homo neanderthalensis

Referencie

upraviť

Iné externé odkazy

upraviť