Hugolín Gavlovič

slovenský kňaz a spisovateľ

Hugolín Gavlovič (vlastným menom Martin Gavlovič) (* 11. november 1712 Czarny Dunajec – † 4. jún 1787 Horovce) bol slovenský kňaz a spisovateľ. Svojou tvorbou sa radí do obdobia barokovej literatúry.

Hugolín Gavlovič
slovenský kňaz a barokový spisovateľ
Osobné informácie
Rodné menoMartin Gavlovič
Narodenie11. november 1712
 Czarny Dunajec, Habsburská monarchia (dnes Poľsko)
Úmrtie4. jún 1787 (74 rokov)
 Horovce, Habsburská monarchia (dnes Slovensko)

Životopis

upraviť

Hoci sa narodil v Poľsku a zrejme mal i poľské korene, od útleho detstva žil na Slovensku. Vzdelanie získal v školách v Trstenej a v Žiline a po dokončení štúdií vstúpil v roku 1733 do františkánskej rehole, kde ho priťahoval mravný ideál dobrovoľnej chudoby a pomoci slabším. V tomto období si aj zmenil občianske meno Martin na rehoľné Hugolín. V roku 1738 ho vysvätili za kňaza, potom pôsobil ako kazateľ v Žiline, Pruskom a v Horovciach. Keď ochorel na pľúca, chodil sa liečiť do hôr na salaše, kde vznikol i námet pre dielo. Aj keď bola jeho tvorba rozmanitá a početná, mnoho jeho diel nebolo vydaných tlačou, ale ostalo v rukopisnej forme, pričom veľa rukopisov sa stratilo. Svojou tvorbou dokázal potenciál slovenského jazyka v jeho predspisovnej forme.

Valaská škola mravúv stodola

upraviť

Patrí do didakticko-reflexívnej poézie. Chcel ňou poslúžiť ľuďom namiesto priameho kázania, v čom mu bránilo zdravie. Mala „vyškoliť“ čitateľa v životnej múdrosti a skúsenosti pastierov. Zaoberal sa veľkým množstvom rozličných problémov, súvisiacich so vzťahom jednotlivca k Bohu, blížnym a k spoločnosti – v týchto tematických okruhoch majú rady a ponaučenia viesť čitateľa k zbožnému a cnostnému životu. Oslovuje všetkých ľudí bez ohľadu na rozdiely v majetku a spoločenskom postavení. V okruhu hovoriacom o vzťahu k Bohu vyzýva k odstupu od pozemských, pominuteľných hodnôt, pričom za pravé šťastie považuje Božiu milosť; odsudzuje poverčivosť a vieru v sny, upozorňuje na nevyhnutnosť smrti, nabáda k bázni pred Bohom a k ochote slúžiť mu. V ďalších 2 okruhoch (o postoji k ľuďom a k svetu) je rozhľadeným a vzdelaným autorom. V diele je vyvinutý zmysel pre adresáta, jeho bežný život, autor berie ohľad na úroveň čitateľovho myslenia a vkusu. Zábavné prvky skladbu oživujú, no vždy sa podriaďujú primárnej náučno-úvahovej a moralizátorskej funkcii. Básne sa venujú základnej výchove. Prejavuje obdiv a sympatiu chudobným a sedliakom, hlavne ich šikovnosti, pracovitosti a dôvtipu, ale i nechuť voči pánom, ktorí sú príčinou ich biedy a súženia ľudu. Kriticky komentuje súveké spoločenské mravy. Vyjadruje nesúhlas s vojnami, na srdci mu leží pravá láska k vlasti. Skláňa sa pred statočnou a vytrvalou prácou, vystríha pred pyšnou nadutosťou alebo podceňovaním druhých i pred slepou dôverou v moc peňazí. Je tu vyše 1200 12-veršových básní písaných bohemizovanou slovenčinou. Dielo je poznačené zdravým, úprimným a kritickým pohľadom františkánskeho kazateľa.

Škola kresťanská

upraviť

Básnická skladba, v ktorej sa menej venuje pozemským veciam. Vykresľuje tu neúprosný okamih smrti, na ktorý sa treba počas života pripraviť. Obsahuje 152 dvanásťveršových diel usporiadaných do štyroch cyklov – O smrti, O súde, O pekle, O nebi. Apeluje tu na osobnú ľudskú zodpovednosť a snaží a v ľuďoch svojím dielom vyburcovať ľudskú vôľu po večnom vykúpení. Svoje myšlienky podopiera o biblické a mytologické príbehy, ale aj o históriu.

  • 1755 – Valaská škola mravúv stodola (knižne vyšlo až v roku 1830/1831)
  • 1758 – Škola kresťanská s veršami zvázaná (knižne vyšla v roku 2012)
  • 1777 – Škola duchovní aneb naučení k duchovnému rozjímaní, zachoval sa z nej len fragment v rukopisnej forme
  • 1749 – Aký život, taká smrť, o smrti (rukopis)
  • 1778 – Cvičení duchovné (rukopis)
  • 1779 – Kameň ku pomoci, zbierka sviatočných a nedeľných kázní (rukopis)
  • 1782 – Pet sto naučení o dobrých mravoch, zbierka veršovaných parafráz a adaptácií z diel známych moralistov (rukopis)

Literatúra

upraviť
  • GÁFRIKOVÁ, Gizela (ed.): Hugolín Gavlovič a jeho dielo v dobovom literárnom a kultúrnom kontexte (zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 12.-13. novembra 2012 v Bratislave). Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV , 2013. 268 s. ISBN 978-80-88746-21-8
  • GAVLOVIČ, Hugolín. Valaská škola mravúv stodola. Ed. Gizela Gáfriková. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1989. 994 s. ISBN 80-224-0045-9.
  • GAVLOVIČ, Hugolín. Škola kresťanská. Ed. Gizela Gáfriková. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2012. 802 s. (Knižnica slovenskej literatúry; zv. 43.) ISBN 978-80-8101-682-0.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť