Hydrostatický paradox

Hydrostatický paradox (zastarano hydrostatické paradoxon) je označenie skutočnosti, že sila pôsobiaca na dno nádoby od hydrostatického tlaku nie je závislá od tvaru nádoby a môže byť odlišná od tiaže objemu kvapaliny v tejto nádobe.

Ilustrácia hydrostatického paradoxu

Ak do rôzne tvarovaných nádob (pozri obrázok) s rovnakým obsahom dna nalejeme rovnakú kvapalinu do rovnakej výšky, objem kvapaliny a teda aj jej tiaž bude najmenšia v zužujúcej sa nádobe a najväčšia v rozširujúcej. Napriek tomu bude na dno pôsobiť vo všetkých nádobách rovnaká sila od hydrostatického tlaku:

  • Fh – sila od hydrostatického tlaku (N)
  • ρhustota kvapaliny (kg.m−3)
  • h – výška hladiny (m)
  • S – plocha dna nádoby (m2)

Tento zdanlivý nesúlad (paradox) je spôsobený reakčnými silami v šikmých stenách nádob.

Iné projekty

upraviť