Tiaž

sila, ktorou teleso v gravitačnom poli pôsobí na podložku alebo záves
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Tiaž pozri Tiaž (rozlišovacia stránka).

Tiaž telesa (iné názvy: tiažová sila, sila tiaže; na Zemi aj: zemská tiaž, tiaž Zeme; staršie: váha; staršie na Zemi aj: zemská príťažlivosť [1]; zastarano: ťarcha[2], ťáž [3], ťažkosť [4][5]; značky: FG, G, Q) je sila definovaná ako súčin hmotnosti daného telesa a jeho tiažového zrýchlenia, čiže FG=m.g. Inak povedané: Tiaž je výslednica (vektorový súčet) gravitačnej sily a odstredivej sily (odstredivej v dôsledku rotácie) Zeme (resp. analogicky iného vesmírneho telesa), čiže FG = Fg + Fo. Niektoré zdroje (spravidla zdroje pre nižšie školy) rozlišujú dva podtypy tejto definície:

 • 1. sila, ktorou je teleso priťahované do stredu Zeme ako výsledok gravitačnej a odstredivej sily Zeme (resp. analogicky pre iné vesmírne telesá). Táto sila pôsobí v ťažisku daného telesa (resp. v sledovanom bode telesa). Táto sila sa často zvykne označovať ako tiažová sila (ako opak "tiaže" podľa definície č. 2), ale označuje sa aj ľubovoľným z ďalších synoným uvedených v prvej vete tohto článku. Jej značka býva FG (ako opak značky G).
 • 2. tlaková sila, ktorou teleso pôsobí na vodorovnú nehybnú podložku alebo ťahová sila, ktorou teleso pôsobí na nehybný zvislý záves, pričom tlaková resp. ťahová sila je výsledkom gravitačnej a odstredivej sily Zeme (resp. analogicky pre iné vesmírne telesá). Táto sila pôsobí v mieste styku telesa s podložkou resp. v bode závesu. Táto sila sa často zvykne označovať ako tiaž resp. staršie: váha (ako opak "tiažovej sily" podľa definície č. 1), ale označuje sa aj ľubovoľným z ďalších synoným uvedených v prvej vete tohto článku. Jej značka býva G (ako opak značky FG).

Tieto dve definície súvisia tak, že tiaž podľa definície č. 1 sa najčastejšie prejavuje ako tiaž podľa definície č. 2; inak povedané: sila, ktorou je teleso priťahované k Zemi sa najčastejšie prejavuje ako tlak tohto telesa na podložku alebo ťahanie závesu telesom. Vzorec (okrem prípadne samotnej značky tiaže) je pri oboch definíciách rovnaký, rozdiel je len (ako vidno vyššie) v mieste pôsobenia sily. [6][7][8][9][10][11][12][13][14][2][15][16]

Rozlišovanie vyššie uvedených dvoch definícií má pôvod vo fyzikálnych textoch z 19. storočia, v ktorých sa rozlišovalo medzi pojmami 1. tiaž (iné názvy: ťarcha, ťáž, ťažkosť), ktorý zodpovedá dnešnému pojmu gravitácia, a 2. váha, ktorý zodpovedá dnešnému pojmu tiaž podľa vyššie uvedenej definície č. 2. [17] Staršie významy slova tiaž pozri aj v článku tiaž (rozlišovacia stránka).

Keďže ide o silu, jednotkou tiaže je 1 N (jeden newton), teda [FG] = N (newton).

Referencie upraviť

 1. gravitácia. In: BUJNÁK, Pavel, ed. Slovenský náučný slovník: Príručná encyklopédia vedomostí v troch dieloch II. diel E – M. Bratislava, Praha: Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. s. 93 (Citát: "Príťažlivosť zemská je složkou gravitácie zemskej a centrifugálnej sily, vzniklej otáčaním zeme.")
 2. a b BEŽO, J.: Silozpyt či fyzika pre národné školy. 2. vyd. Senica, 1873, S. 5 [1] Archivované 2018-01-17 na Wayback Machine
 3. ťáž. In: BERNOLÁK, Anton. Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. dostupné online
 4. ťažkosť. In: BERNOLÁK, Anton. Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. dostupné online
 5. [2]
 6. BIPM - Resolution of the 3rd CGPM [online]. bipm.org, [cit. 2018-01-16]. Dostupné online. Archivované 2020-01-25 z originálu.
 7. STN EN ISO 8000-4: 2006, október 2013, S. 4 (Poznámka: Norma je - hoci ide o STN - v angličtine. Veličina sa tam nazýva "weight" po anglicky a "poids" po francúzsky. Definovaná je vzorcom m.g)
 8. ŠANTAVÝ, Ivan; PEŠKA, Ladislav. Fyzika základního kurzu I (hypertextově) [online]. Ústav fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, 2005, [cit. 2016-08-25]. Dostupné online. S. 93
 9. tíhová síla. In: Technický slovník naučný 8 T – Ž. Praha : Encyklopedický dům, 2005. ISBN 80-7335-080-7. s. 102.
 10. tiaž. In: Pyramída. s. 5600.
 11. Základné názvy z fyziky. In: Kultúra slova, roč. 18, 1984, č. 10, S. 353 [3]
 12. heslá síla tíže, zemská tíže. In: Technický naučný slovník. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1962, 1964.
 13. GÖBEL, Rudolf et al. "Fyzika pre maturantov". 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986. S. 110
 14. SVOBODA, Emanuel, et al. Přehled středoškolské fyziky. 7. dopl. vyd. Praha : Prometheus, 2001 (1998). ISBN 80-7196-116-7. S. 76.
 15. Encyklopedie fyziky [online]. fyzika.jreichl.com, [cit. 2018-01-16]. Dostupné online.
 16. tiaž a tiažová sila [online]. people.tuke.sk, [cit. 2018-01-16]. Dostupné online.
 17. Podrobnosti a zdroje k historickej terminológii pozri v článku hmotnosť.