Hydroxyderivát

Hydroxyderivátykyslíkaté deriváty uhľovodíkov, ktoré obsahujú hydroxylovú funkčnú skupinu (-OH).

Naviazaný uhľovodíkový reťazec (R) môže byť alifatický (acyklický) alebo aromatický, podľa čoho hydroxyderiváty rozdeľujeme na alkoholy a fenoly.

Všeobecné znázornenie alkoholov: R-OH

Všeobecné znázornenie fenolov: Ar-OH