Hydroxyderivátykyslíkaté deriváty uhľovodíkov, ktoré obsahujú hydroxylovú funkčnú skupinu (-OH). Ich všeobecný vzorec je ROH. Naviazaný uhľovodíkový reťazec (R) môže byť alifatický (acyklický) alebo aromatický, podľa čoho hydroxyderiváty rozdeľujeme na alifatické alkoholy a aromatické fenoly.