IKT gramotnosť

IKT gramotnosť (angl. information and communication technology literacy, resp. ICT literacy) predstavuje kompetenciu využívať digitálne technológie, komunikačné nástroje alebo siete pre účely prístupu k informáciám, ich organizácie, integrácie, hodnotenia a tvorby v znalostnej spoločnosti.[1]

V inom chápaní je konštrukt IKT gramotnosti interpretovaný ako informačná, komunikačná a technologická gramotnosť (angl. information, communication, and technology literacy) a definovaný ako kompetencia určiť informačnú potrebu a využiť širokú škálu nástrojov, technológií a techník na vyhľadávanie, nájdenie, používanie a využitie informácií vedúcich k uspokojeniu informačnej potreby.[2] Problematika IKT gramotnosti je v prieniku najmä s príbuznými konceptami informačnej gramotnosti a digitálnej gramotnosti.

Podľa českého odborníka Jiřího Dostála IKT gramotnosť ako gramotnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií je súborom kompetencií, ktoré jednotlivec potrebuje, aby bol schopný sa rozhodnúť ako, kedy a prečo použiť dostupné IKT a potom ich účelne použiť pri riešení rôznych situácií pri učení aj v živote v meniacom sa svete.[3] IKT gramotnosť v tomto zmysle zahŕňa:

  • praktické zručnosti a vedomosti, ktoré jedincovi umožňujú účinne používať jednotlivé IKT,
  • schopnosť s využitím IKT zhromaždiť, analyzovať, kriticky vyhodnotiť a použiť informácie,
  • schopnosť využiť IKT v rôznych kontextoch a na rôzne účely na základe porozumenia pojmov, konceptov, systémov a operácií,
  • vedomosti, zručnosti, schopnosti, postoje a hodnoty, ktoré vedú k zodpovednému a bezpečnému využitiu IKT,
  • schopnosť prijímať nové podnety v oblasti IKT a kriticky ich posudzovať, porozumieť rýchlemu vývoju technológií, ich významu pre osobný rozvoj a ich vplyvu na spoločnosť.[4]

ReferencieUpraviť

  1. KATZ, Irvin R.. Testing Information Literacy in Digital Environments: ETS's iSkills Assessment. Information Technology and Libraries, 2007-09-01, roč. 26, čís. 3, s. 3–12. Dostupné online [cit. 2022-03-31]. ISSN 2163-5226. DOI10.6017/ital.v26i3.3271. (po anglicky)
  2. EISENBERG, Michael B. The Big6 curriculum : comprehensive information and communication technology (ICT) literacy for all students. Santa Barbara, California : [s.n.], 2016. Dostupné online. ISBN 978-1-4408-4480-5.
  3. DOSTÁL, J.. Infotech 2007- moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání : sborník příspěvků. D. 1. Olomouc : Votobia, 2007. Dostupné online. ISBN 978-80-7220-301-7. S. 60-65.
  4. KOLLÁR, Vojtech; POLAKOVIČ, Peter; GASPEROVÁ, Jana. DIGITÁLNA GRAMOTNOSŤ OBČANA AKO FENOMÉN SÚČASNEJ INFORMAČNEJ DOBY [online]. Žilina: Strix, 2015-12-04, [cit. 2022-05-01]. (Sustainability - Environment - Safety 2015.) S. 137-140. ISBN 978-80-89753-01-7. Dostupné online.