Ignitrón je výbojka, ktorá patrí do skupiny regulovaných výbojok. Okrem neho sem patria: tyratróny, ortuťové výbojky s mriežkou, excitróny a senditróny.

Hg výbojka s mriežkou
ignitron
Senditrón

Ortuťové výbojky s mriežkou majú ortuťovú katódu, anódu a mriežku. Aby sa katódová škvrna emitujúca elektróny, udržala aj vtedy, ak nepreteká nijaký anódový prúd, je vo výbojke ešte pomocná anóda, ku ktorej ide výboj nepretržite. Jej funkcia je podobná ako u tyratrónu, ale pretože má ortuťovú katódu, ktorej emisná vrstva-katódová škvrna je na hladine kvapalnej ortuti takmer nezničiteľná, je preto vhodná pre väčšie zaťažovacie prúdy.

Ignitrón je výbojka s ortuťovou katódou. Katódová škvrna sa zapaľuje v každej perióde katódovým zapaľovačom (ignitorom). Okamih zápalu možno fázovo posúvať, a tým regulovať strednú hodnotu prepúšťaného prúdu. Ignitor je kužeľovitý kolík z polovodiča (napríklad karbid bóru), ponorený do ortuťovej katódy. Synchrónne s napätím anódy sa ignitorom privádzajú krátkodobé prúdové impulzy. Na mieste styku s ortuťou vzniká veľká koncentrácia prúdu (vplyvom malej vodivosti igniteru) a veľmi silné elektrické pole(vplyvom kapilárnej depresie ortuti je tesne pri styku s ignitorom nepatrná vzduchová medzera). Na mieste styku to spôsobuje malé iskry. Tie sa potom rýchle premenia na oblúkový výboj medzi anódou a ortuťou.

Excitrón je ortuťová výbojka s mriežkou a pomocnou anódou na udržanie katódovej škvrny, ktorá sa uvádza do činnosti ignitorom (nie v každej perióde, ale raz za celý čas práce).

Senditrón je výbojka s ortuťovou katódou. Výboj sa zapaľuje v každej perióde kapacitným zapaľovačom. Do ortuťovej katódy zasahuje zapaľovač, ktorý je obalený tenučkou nevodivou vrstvou. Po privedení vysokého napätia, zažne sa potom výboj medzi katódou a pomocnou anódou, na ktorej je pripojené tiež vysoké napätie. To zapáli napokon aj výboj medzi katódou a hlavnou anódou. Senditrón pre spoľahlivý chod vyžaduje aby mala katóda vysokú čistotu ortuti. Aby sa neznečistila parami z anódy, anódy sa zhotovujú tiež ortuťové.

ZdrojeUpraviť

Literatúra: :

©Ing. Štěpán Vostrý - Ing. Gustav Tauš, 1968: Elektronika, 3.nezmeniteľné vydanie. Nakladateľstvo alfa, Bratislava. Translation ©Ing Ján Kamiač, 1972. Strana č.93, odsek: 16.5. Zapaľovacie obvody ignitrónov.