Implicitné náklady

Implicitné náklady (angl. implicit cost) sú v ekonómii náklady (presnejšie: oportunitné náklady) vznikajúce v súvislosti s používaním vlastných (teda nie cudzích) zdrojov (t.j. výrobných faktorov) okrem peňazí. Zjednodušene povedané ide o náklady, ktoré podnik neplatí. Veľmi podobný je vo vnútropodnikovom účtovníctve termín kalkulačné náklady. Opakom sú explicitné náklady.

Príklady:

  • úrok z vlastného kapitálu podniku podnikateľa
  • renta za použitie pozemkov už vlastnených podnikateľom
  • mzda za prácu podnikateľa (t.j. príjem samotného podnikateľa za jeho prácu pre svoj podnik)

ZdrojeUpraviť