Inžinierska geológia

Inžinierska geológia je geologický odbor, ktorý sa zaoberá aplikovaním poznatkov geologických procesov na riešenie praktických úloh (napr. pri projektovaní a realizácii stavieb) ako aj racionálnom využívaní životného prostredia. Je orientovaná na štúdium procesov a zmien prebiehajúcich v najvyššej časti zemskej kôry, predovšetkým na tú časť, v ktorej sa realizuje stavebná činnosť človeka.

Inžiniersko-geologický výskum môže byť aplikovaný na:

  • Geologický prieskum - vypracovanie štúdií pre výber stavenísk, posúdenie stability zosuvných plôch a návrh stabilizačných opatrení
  • Laboratórne skúšky zemín - komplexné skúšky pre stanovenie fyzikálnych vlastností
  • Inžiniersku hydrogeológiu - budovanie odvodňovacích systémov
  • Ekológiu - hodnotenie vplyvu geologických faktorov na životné prostredie